XXIII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Ez 33, 7-9

Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Ezekiel

 

Taiguini ilek-ña i Saina;

Hågu, lahin i taotåo, esta hu apunta håo guåtdia para i gima’ Israhet; yanggin un hunguk yu’ hu sångan maseha håfa, hågu un akunsehåyi yu’ nu siha. Yanggin hu sangåni i tailayi na tåotåo na siguru na u måtai, ya ti un kuentusi gui’ para un chomma’ i tailayi na tåotåo gi kustumbren-ña, guiya (i tailayi na tåotåo) u måtai put i isåo-ña, låo bai hu sokni håo put i finatai-ña. Låo yanggin un akunseha i tailayi na tåotåo, para u bira gui’ ginin i bidåda-ña, ya ti malagu’ ha bira gui’, siempri måtai gui’ put i isåo-ña, låo hågu siempri un såtban maisa håo.

 

I finu’ i Saina.

 

INEPPIN I SÅTMU                                                                          Ps 95, 1-2. 6-7, 8-9

 

  1. (8) YANGGIN EN HINGUK I BOS-ÑA PÅ’GU NA HA’ÅNI,

CHA’-MIYU MUNA’FANMAHEHETUK I KURASON-MIYU.

 

Fanmamaila’, nihi ya ta fanmaguf kumantåyi i Saina;

nihi ya ta onra i atchu’ i satbasion-ta.

Maila’ ya ta taggam Gui’ ni kantan minaguf;

nihi ya ta fanmaguf mangånta såtmu para Guiya.

INEPPI…..

 

Fanhålum ya ta fanmañaluda ya ta fanmanadora;

maila’ ya ta fandimu gi me’nan i Saina ni fuma’tinas hit.

Sa’ Guiya i Yi’os-ta,

ya hita i taotåo-ña ni ha påpastu, i inetnun ni Ha gigiha.

INEPPI…..

 

Ai, ya på’gu na ha’åni nai en hinguk i bos-ña:

“Cha’-miyu muna’fanmahehetuk i kurason-miyu taiguihi

anai maniståba hamyu giya Meribah,

taiguihi i tiempun Massah gi disiettu.

Guihi anai matenta yu’ ni mañainan-miyu;

machagi yu’ achukka’ esta mali’i’ i che’cho’-hu siha.”

INEPPI…..

 

SIGUNDU NA TINAITAI                                                                          Rom 13, 8-10

Un tinaitai ginin i Kattan San Pablo para i taotåo Roma

Hafañe’lus:

Cha’-miyu fanggagái ubligasion ni para håyi–unu ha’ na ubligasion debidi u gaigi giya hamyu era i para en fanágufli’i’ unu yan ottru. Atyu i chumo’gui esti pues esta ha kumpli i Lai.
I tinagu’ siha, “Cha’-mu uma’abali’; cha’-mu famumunu’; cha’-mu fañåñakki; cha’-mu malalagu’ ni iyun i prohimu,”–todu esti yan i pumalu siha, manggaigi gi unu ha’ na tinagu’, “Gofli’i’ i prohimu-mu taiguihi i un gofli’i’ håo mismu.”
Yanggin un gofli’i’ i taotåo ni ngai’an nai un cho’gui tailayi nu guiya; intonsis, yanggin manmanggofli’i’ hit ta kukumpli interu i Lai.

 

I finu’ i Saina.

 

IBANGHELIU                                                                                               Mt 18, 15-20

ÅLELUIA   Cor 5, 19

  1. Åleluia. GAIGI SI YU’US GI AS JESUKRISTO,

PARA U NA’AFAMÅOLIK I TANU’ YAN GUIYA;

YA HA INTREGA HIT NI MAOLIK NA NUTISIA

NI MUNANA’AFA’MÅOLIK.

  1. Åleluia.

 

+ Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun gi tinigi’ San Mateo

Ilek-ña si Jesus ni mandisipulu-ña:

“Yanggin inisagui håo ni che’lu-mu, falak guatu ya un fa’nu’i gui’ ni linachi-ña, låo cha’-mu e’esangani ottru. Yanggin inekkunguk håo, pues un gånna i kurason i che’lu-mu.
Låo yanggin siakåsu na ti inekkunguk håo, fangonni’ ottru, kosaki ‘i finu’ dos pat tres u tachu yan u testiguyi kada kåosa.’ Yanggin ti maninekkunguk siha riferi i kåosa guatu gi Gima’Yu’us. Yanggin ni i Gima’Yu’us ti ha ekkunguk pues tråta gui’ kumu pagånu pat tåotåo kontribusion.
“Åmen, bai Hu asigura hamyu na maseha håfa en pruhibi gi tanu’ u mapruhibi gi langit, yan måseha håfa ni en petmiti gi tanu’ u mapetmiti gi langit.
“Åmen, bai Hu sangåni hamyu ta’lu, yanggin dos giya hamyu en na’danña’ i bos-miyu guini gi tånu’ para en fanmanåyuyut put maseha håfa, siempri en fannina’i as Tatå-hu ni gaigi gi langit.
Amånu ha’ na mandanña’ dos pat tres gi na’ån-hu, gaigi Yu’ siempri gi entalu’-ñiha.”

I Ibangheliun i Saina.

Related Post