VI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

43 0

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Jer 17, 5-8 

Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Jeremiah 

Taiguini ilek-ña i Saina

Matdision para i taotåo ni manangokku ottru tåotåo siha,

            ni ha ispipiha i minetgot-ña gi sensin,

            ni ha bibira i kurason-ña ginin i Saina

Kalang gui’ un trongku ni ti fafanokcha’ gi disiettu

            ni tåt nai ha chagi ottru klåsin tiempu,

Låo tumatachu ha’ gi hilu’ i anlágu’ butkån,

            gi hilu’ asiga yan kansådu na tånu’. 

Bendision para i taotåo ni manangongokku gi Saina

            ni gaigi i kumfiansån-ña gi Saina

Kalang gui’ un trongku ni matånmi gi uriyan hånum

            ni måfattu i hale’-ña guatu gi milak hånum; 

Ti ma’åñao yanggin måttu i maipi,

            i hagon-ña siha todu i tiempu bebetdi ha’;

Gi tiempun somnak na såkkan ti malåyu,

            låo sigi ha’ manokcha’ frutas.

                        I finu’ i Saina. 

INEPPIN I SÅTMU                                                                           Ps 1, 1-2. 3. 4. 6. 

R.  MANMAGUF ATYU SIHA I MANMANANGOKU GI SAINA. 

Mandichosu atyu siha i ti tumattitiyi

i akunsehun i manailayi,

ni ti manotohgi gi chalan i mani’isåo,

ni ti manmatåta’chung yan i mambutlon,

Låo i minaguf-ñiha gaigi gi tinagu’ i Saina;

makunsidedera i tinagu’ Yu’us ha’åni yan puengi.

INEPPI…..

Kalang siha i trongkun håyu

ni matåtmi gi fi’un i milak hånum,

ni manonokcha’ gi tiempon-ña;

ya ti malålayu i hagon-ña;

ya todu i macho’gui, siempri manmasuetti.

INEPPI…..

Ti taiguennåo i manailayi!

Kalang siha i basula ni mangguinaguaifi huyung ni manglu’.

I Saina Ha pupulan i hinanåo i manunas,

låo u fandimålas i hinanåo i manailayi.

INEPPI…..

SIGUNDU NA TINAITAI                                                                 1 Cor 15, 12. 16-20 

Un tinaitai ginin i fine’na na Kattan San Pablo para i taotåo Corinth

Hafañe’lus: 

      På’gu, put i mensåhin-måmi na esta i Kristo mana’lå’la’ ginin i finatai, håfa taimanu na para u guaha giya hamyu u åluk na ti para u mana’fanlå’la’ i manmåtai? Yanggin ti mana’fanlå’la’ i manmåtai, ni i Kristo ti mana’lå’la’. Ya yanggin ti mana’lå’la’ i Kristo, pues tai bali i hinenggin-miyu, ya manggagaigi ha’ hamyu gi isao-miyu. Kumeke’ilekña lokkui’ na atyu siha i manmanhonggi gi Kristo ni esta manmåtai manmalingu siha. Yanggin i inangokkot-ta gi Kristo para esti ha’ na lina’la’ baliña ya tåya’ mås, pues debidi hita mås ta fanmapinitiyi ki ni håyi gi todu i tanu’.

      Låo estigui’ i minagåhit na esta i Kristo mana’lå’la’ ginin i finatai, ya Guiya esti gumarantitiha na atyu siha i manmamaigu’ gi finatai u mana’fanlå’la’ lokkui’.

                I finu’ i Saina. 

IBANGHELIU                                                                                        Lk 6, 17. 20-26 

ÅLELUIA      

R.  Åleluia.  NA’FANMAGUF HAMYU

SA’ I PREMIUN-MIYU U DÅNGKULU GI LANGIT

                                                                                                                        R.  Åleluia. 

+  Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun i tinigi’ San Lucas

Anai tumunuk si Jesus yan i manapostules-ña ginin i eksu’ sabåna, pumåra gi un lugåt na fina’yånu anai maniståba guennåo un dångkulun linahyan tåotåo mañisiha yan i mandisipulu-ña ni mangginin todu i påtti giya Hudeha yan Hirusalen yan i kantun ‘Tyre’ yan ‘Sidon’.

Dispues, tumalak guatu gi mandisipulu-ña, ya ilek-ña:

            “Mandichosu hamyu ni mamopbli;

                        iyun-miyu i rainun Yu’us.

            Mandichosu hamyu ni manñålang,

                        sa’ siempri en mana’fanhåspuk. 

            Mandichosu hamyu ni mangåkati;

                        sa’ siempri en fañålik.

            “Siempri mandichosu hamyu yanggin manmachatli’i’ hamyu ni taotåo siha, yanggin ti manma’atendi hamyu yan manma’insutta hamyu yan manmapribi na’an-miyu kumu manailayi put i Lahin i Taotåo.  Na’fanmaguf hamyu guihi na ha’åni yanggin manmacho’gui esti siha, sa’ i

premiun-miyu dångkulu gi langit.  Taiguennao ha’ i mañainan-ñiha tratan-ñiha ni mamprufeta. 

            “Låo manna’masi’ hamyu ni manriku,

                        sa’ på’gu i minaguf-miyu. 

            Manna’masi’ hamyu ni manhåhaspuk;

                        sa’ siempri manñålang hamyu. 

            Manna’masi’ hamyu ni mañåchalik på’gu;                             

                        sa’ siempri en fangasao gi pininitin-miyu.

            Manna’masi’ hamyu yanggin todu sumåsangan manmåolik na kosas put hamyu.  I mañainan-ñiha taiguennao ha’ tratan-ñiha ni mamfåtsu na prufeta.”                          I Ibangheliun i Saina. 

Related Post

V DAMENGGUN KUARESMA

Posted by - March 30, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI Ez 37, 12-14 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Ezekiel Ilek-ña si Yu’us i Saina:…

XXVII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - October 7, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                                   Is 5, 1-7 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Sedi yu’ på’gu ya…

III DAMENGGUN ADBIENTU

Posted by - December 16, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                      Zep 3, 14-18 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Zephaniah  Fanéssalåo gi minaguf, O…

EPIFANIA

Posted by - January 6, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Is 60, 1-6 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Kahulu’ gi mina’lak-mu, O…

DAMENGGU DISPUES DI PENTEKOSTES SANTISIMA TRINIDÅD

Posted by - May 25, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                   Dt 4, 32-34. 39-40 Un tinaitai ginin i Lepblun ‘Deuteronomy’   Ilek-ña si Moises nu i taotåo siha: …