XXI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Is 22, 19-23

Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias

Taiguini ilek-ña i Saina as Shebna, ma’gas i palåsyu:

“Bai Hu na’suha håo ginin i che’cho’-mu

yan bai Hu hålla håo påpa’ ginin i puestom-mu.

Ennåo na ha’åni bai Hu ågang i tentago’-hu

as Eliakim, lahin Hilkiah;

Bai na’minagågu gui’ ni magagu-mu,

yan bai goddi gui’ ni sinturon-mu,

yan bai nå’i gui’ ni åoturidåt-mu.

Guiya para u tatan i mañåsaga giya Hirusalen,

yan gi gima’ Hudah.

Bai Hu po’lu i yabin i Gima’ David gi apågan Eliakim;

ya yanggin ha baba, tåya’ para u hinichum,

ya yanggin ha huchum, tåya’ para u binaba.

Bai Hu pega gui’ kalang iståka gi siguru na lugåt,

para u fama’un lugåt ni onråo para i familiån-ña.”

 

I finu’ i Saina.

 

INEPPIN I SÅTMU                                                                          Ps 138, 1-2. 2-3. 6. 8

  1. (8) ASAINA, TAIHINEKKUK I GUINAIYAM-MU;

CHA’-MU UMABANDODONA I FINA’TINAS I KANNAI-MU.

 

Hu nå’i Håo gråsia, Asaina, yan todu i kurason-hu;

sa’ un hunguk i finu’ i pachot-tu;

gi me’nan i manånghit siha bai hu kånta i matunå-mu,

Hu saluda guatu i santus na templom-mu.

INEPPI…..

 

 

Bai hu nå’i gråsia i na’ån-mu,

sa’ put i mina’åse’-mu yan i minagahet-mu;

Anai umågang yu’, Un oppi yu’;

Un nå’i minetgut i sanhalom-hu.

INEPPI…..

 

Takkilu’ i Saina, låo Ha lili’i’ i manakpapa’,

yan i mambanidosu siha Ha tungu’ ginin i chagu’.

I yine’ase’-mu, O Asaina, dinidira todu i tiempu;

cha’-mu yuti’ñañaihun i che’chu’ i kannai-mu.

INEPPI…..

 

SIGUNDU NA TINAITAI                                                               Rom 11, 33-36

Un tinaitai ginin i Kattan San Pablo para i taotåo Roma

Gof riku si Yu’us! Gof taddung i tinemtom-ña yan i minalate’-ña! Håyi siña umisplika i disision-ña siha? Håyi siña kumumprendi i bidåda-ña? Taimanu ha’ na ilek-ña i iskritura,

“Håyi tumungu’ i hinassun i Saina?

Håyi siña umakunseha Gui’?

Håyi guaha nai numå’i Gui’ maseha håfa,

ya para u apåsi Gui’ tåtti?”

Guiya muna’huyung todu i kosas siha, ya todu i kosas siha manggagaigi put i ginin Guiya yan put Guiya. U matuna si Yu’us para todu i tiempu! Åmen.

 

I finu’ i Saina.

 

IBANGHELIU                                                                                               Mt 16, 13-20

ÅLELUIA

  1. Åleluia.   HÅGU SI PEDRO, I ATCHU’ ANAI PARA BAI HU KÅHAT

I GIMA’YU’OS-SU;

YA I FUETSAN SASALÅGUAN TI U HINILAT.

  1. Åleluia.

 

+ Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun gi tinigi’ San Mateo

Humånåo si Jesus para i lugåt gi fi’un i sengsung ‘Caesarea Philippi’, ya Ha faisin i mandisipulu-ña, “Håyi ilik-ñiñiha i taotåo siha put i Lahin i Taotåo?”

Manmanoppi siha, “Guaha umå’aluk si Juan Bautista. Ottru siha umå’aluk si Elias, mientras ottru siha sumåsangan na si Jeremias, patsino unu gi prufeta.”

Mamfinaisin siha as Jesus, “Låo hamyu, håyi en pepe’lu Yu’?”

Manoppi si Simon Pedro, “Hågu i Misihas, i Lahin i lala’la’ na Yu’us.”

Manoppi si Jesus, “Simon, Lahin Juan, magåhit na maguf håo! Sa’ esti na minagåhit ti måttu giya hågu ginin un tåotåo, sinoki måttu direktamenti ginin as Tatå-hu gi langit. Pues bai Hu sangåni håo: na hågu åtchu’ håo, Pedro, ya gi hilu’ esti na åtchu’ nai bai Hu kåhat i Gima’Yu’os-hu, ya ni sikera i finatai ti u ginanna. Siempri bai Hu nå’i håo ni yabin i Rainun i langit; håfa un pribi gi tanu’ u mapribi gi langit; håfa un petmiti gi tanu’ u mapetmiti gi langit.”

Dispues Ha otdin si Jesus i mandisipulu-ña para cha’-ñiha fane’esangani ni håyi na Guiya i Misihas.

I Ibangheliun i Saina.

 

Related Post