XX DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Is 56, 1. 6-7

Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias

Intonsis ilek-ña i Saina:

Dalalaki håfa dinanchi, che’gui håfa tunas;

sa’ i satbasion-hu esta ti åpmam måttu,

i hustisiåk-ku ti åpmam umannuk.

I istrangheru ni mañisiha yan i Saina,

ni sumesetbi Gui’,

maguaiya i na’an i Saina,

ya manhuhuyung tentago’-ña siha—

todu i gumåguatdia i Sabalu gi tininas

yan umo’osgi i kuntratå-hu,

siha bai Hu konni’ guatu gi sagrådu na sabanå-hu

ya bai na’fanmaguf siha gi gimå’-hu, gima’ tinayuyut;

i inifresin-ñiha yan sakrifisiun-ñiha

u fanma’aksepta gi hilu’ i attåt-hu,

sa’ i gimå’-hu umafana’an,

un guma’ tinayuyut para todu i taotåo siha.

I finu’ i Saina.

 

INEPPIN I SÅTMU                                                                          Ps 67, 2-3. 5. 6. 8

  1. (4) O YU’US, SEDI NA TODU I NASION SIHA UN MATUNA.

Puedi u ma’åsi’ si Yu’us nu hita ya u bendisi hit;

puedi u fanina i matå-ña si Yu’us giya hita.

Kosaki u matungu’ i malago’-mu gi hilu’ tånu’,

i sasatba na fuetsåm-mu gi todu i nasion siha.

INEPPI…..

 

Puedi u fanmaguf i nasion siha yan u fanessalåo minaguf;

sa’ Un gubebetna i taotåo siha gi hustisia,

Un isgagaihun i nasion siha gi tanu’.

INEPPI…..

Puedi Un matuna ni taotåo siha, O Yu’us;

Un matuna ni todu i taotåo siha!

Puedi si Yu’us u sigi ha’ bumendisi hit;

ya todu i tanu’ siha u ma’adora i Yi’os-ta.

INEPPI…..

 

SIGUNDU NA TINAITAI                                                               Rom 11, 13-15. 29-32

Un tinaitai ginin i Kattan San Pablo para i taotåo Roma

Hafañe’lus:

Hamyu ni MamPagånu hu kuentutusi på’gu: Mientras ha’ ki guåguahu i apostut i MamPagånu, bai hu banidosu guini na che’cho’-hu. Puedi siña hu na’fanhosguan unus kuåntu ni manachataotåo-hu, ya u fanmasåtba unus kuåntu giya siha. Anai manmarichåsa siha, matulaika ya i taotåo siha ni ginin maninimigun Yu’us manhuyung manamigun Yu’us. Intonsis håfa para u masusedi, yanggin manma’aksepta siha? Siempri guaha lina’la’ para i manmåtai!

Si Yu’us ti Ha tulalaika i hinasson-ña håyi U atyik para U bendisi. Ya hamyu ni MamPagånu, ti en esgi si Yu’us gi manmaloffan na tiempu; låo på’gu en risibi i mina’åsi’ Yu’us sa’ put i ti manmanosgi i ManHudihos. Gi etmismu manera, put i mina’åsi’ ni en risibi, i ManHudihos ti ma’osgi si Yu’us, kosaki siña siha lokkui’ på’gu u marisibi i mina’åsi’ Yu’us. Esta si Yu’us Ha presu todu i taotåo siha put i ti manubidenti, kosaki siña Ha na’annuk i mina’åsi’ para todu siha.

 

I finu’ i Saina.

 

IBANGHELIU                                                                                               Mt. 15, 21-28

ÅLELUIA

  1. Aleluia.   SUMETMUN SI JESUS PUT I MAOLIK NA NUTISIAN I RAINU

YA HA NA’FANHOMLU’ TODU I MANMALÅNGU SIHA.

  1. Aleluia.

+ Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun gi tinigi’ San Mateo

     Sumuha si Jesus guennåo na lugåt ya humånåo para ‘Tyre’ yan ‘Sidon’. Intonsis, måttu giya Guiya un palåo’an ‘Canaanite’ ni sumåsaga guennåo na lugåt ya inessalågui Gui’, “Asaina, Lahin David, gai ma’asi’ nu guåhu! I hagå-hu mampus inatburorota ni aniti.” Låo ti ineppi as Jesus. Manmåttu i mandisipulu-ña ya matutuhun mafaisin Gui’ put fabot na u, “Dulalak i palåo’an. Sigi ha’ ha essalågui’ hit.” Ilek-ña si Jesus, “I matago’-hu para atyu ha’ siha i manmalingu na kinilu gi taotåo Israhet.” Pues malak mo’na ya ha adora si Jesus ya ha faisin Gui’, “Asaina, ayuda yu’!” Låo manoppi si Jesus, “Ti dinanchi para ta chuli’ i nengkannu’ ginin i famagu’un ya ta nå’i i ga’lågu.” Låo ha insisti i palåo’an ya ilek-ña, “Put fabot, Asaina, kuntodu i ga’lågu mañochotchu ni ngatnan ni popoddung ginin i lamasan i amun-ñiha.” Ineppi gui’ as Jesus ya ilek-ña, “Palåo’an, metgut i hinenggem-mu! U macho’gui i minalago’-mu.” Ennåo mismu na ora lumamåolik i hagå-ña.

I Ibangheliun i Saina.

Related Post