XXVI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Ez 18, 25-28

Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Ezekiel

 

Taiguini ilek-ña i Saina:

Ilik-miyu na, “Ti tunas i bidan i Saina!” Ekkunguk Yu’ på’gu, hamyu ni taotåo Israhet: Kåo i bidå-hu ti tunas, osino, i bidan-miyu ti tunas? Yanggin i tinas na tåotåo ha bira gui’ ginin i tininas ya para u cho’gui i tailayi ya måtai, pues put i tailayi ni ha kumeti na debidi u måtai. Låo yanggin i tailayi na tåotåo, ha bira gui’ ginin i tailayi ni ha kumeti, ya ha cho’gui i tinas yan hustisia, siempri ha na’såfu i lina’lå’-ña; sa’ ha bira gui’ ginin todu i isåo siha ni ha kumeti, siguru na siempri u lå’la’, ti u måtai gui’.

 

I finu’ i Saina.

 

INEPPIN I SÅTMU                                                                          Ps 25, 4-5. 6-7. 8-9

 

  1. (6) HASSU I MINA’ASE’-MU, O ASAINA.

Na’tungu’ yu’ ni chalån-mu, Asaina;

fa’nå’gui yu’ ni pinekkåt-mu.

Pipit yu’ gi minagahet-mu yan fa’nå’gui yu’,

sa’ Hågu Yu’us yan satbadot-tu.

INEPPI…..

 

Hahassu i mina’ase’-mu yan i guinaiyam-mu, O Asaina;

ni Un få’nu’i yu’ desdi åntis na tiempu.

Båsta mahassu i isao gi pinatgon-hu;

låo hahassu yu’ solu gi guinaiyam-mu.

INEPPI…..

 

Måolik yan tunas i Saina;

Ha fa’nunu’i i mani’isåo ni chalan.

Ha pipipit i manhumitdi gi dinanchi na chålan,

yan Ha fa’nåna’gui i manhumitdi ni chalån-ña.

INEPPI…..

 

SIGUNDU NA TINAITAI                                                                           Phil 2, 1-5

 

Un tinaitai ginin i Kattan San Pablo para i taotåo ‘Philippi’

 

Hafañe’lus:

I lina’la’-miyu gi Kristo muna’fanmetgut hamyu, ya i ginifli’e’-ña kumunsuesuela hamyu. Mandadanña’ hamyu yan i Espiritu, ya gaigi giya hamyu i kariñu yan i mina’åsi’ para unu yan ottru. Hu fafaisin hamyu para en na’kabålis i minagof-fu yanggin mamparehu i hinassun-miyu yan i ginifli’i’-miyu, ya manunu gi ispiritu yan hinassu. Cha’-miyu cheche’gui ni håfa ginin i hambentirihas osino para en fambanidosu låo, na’fanhumitdi hamyu gi unu yan ottru, todu i tiempu kunsidera na måolekña i pumalu ki hamyu. Fana’ayuda umispiha i nisisidåt kada unu giya hamyu, ya mungnga na i nisisidåt-miyu ha’.
I sensiåm-mu debidi u parehu yan i Kristo Jesus.

 

I finu’ i Saina.

 

 

IBANGHELIU                                                                                               Mt 21, 28-32

 

ÅLELUIA     Jn 10, 27

 

  1. Åleluia. ILEK-ÑA I SAINA, I GA’-HU KINILU MA’E’EKKUNGUK

I BOS-SU;

HU TUNGU’ SIHA, YAN MADALALALAKI YU’.

  1. Åleluia.

 

+ Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun gi tinigi’ San Mateo

 

Ilek-ña si Jesus nu i manmå’gas mamåli’ yan i manåmku’ i taotåo siha:

“Håfa hinassun-miyu ni esti na kåosa? Guaha un tåotåo ni gai lahi dos. Malak guatu gi amku’ ya ilek-ña, ‘Ihu, hånåo huyung ya un facho’chu’ gi gualu’ på’gu na ha’åni.’
Manoppi i lahi-ña, ‘Mungnga yu’,’ Låo dispues ha tulaika hinasson-ña ya humånåo.
Dispues malak guatu i taotåo gi sigundu na lahi-ña ya ha faisin gui’ parehu ha’. Esti na lahi-ña ilek-ña, ‘Hunggan, siñot,’ låo ti humånåo. Håyi gi dos chumo’gui håfa minalago’-ña i tata?” Ilik-ñiha, “I amku’.” Ilek-ña si Jesus nu siha, “Åmen, maila’ ya bai Hu na’klåru na i taotåo kontribusion yan i famalåo’an benta manhåhalum gi rainun Yu’us åntis di hamyu. Anai måttu si Juan ya sumetmun put i chalan sinantusan na lina’la’, ti en henggi gui’; låo i taotåo kontribusion yan i famalåo’an benta manmanhonggi giya guiya. Låo achukka’ en li’i’ ennåo ti manmañotsut yan ti manmanhonggi hamyu.”

 

I Ibangheliun i Saina.

Related Post