XXII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Jer 20, 7-9

Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Jeremias

Un fa’baba yu’, O Asaina, ya hu sedi na bai mafa’baba;

gof metgut Håo para guåhu, ya Hågu manggånna.

Todu i diha guåhu ha’ mafa’chachalik;

interu siha mabutleleha yu’.

Kada kumuentus yu’, nisisita na bai essalåo huyung,

atburotu yan insuttu ha’ hu såsangan;

I finu’ i Saina muna’machatgi yu’

yan mamåhlåo yu’ todu i diha.

Ilek-ku entri guåhu na maisa, na ti bai minsiona Gui’,

esta ti bai setmun gi na’ån-ña.

Låo dispues kalang mohun guaha guåfi kimasoson gi kurason-hu,

mapopongli gi halum i te’lång-hu siha;

Yumayas yu’ sumustieni esti gi sanhalom-hu,

esta ti siña hu sungun.

I finu’ i Saina.

 

INEPPIN I SÅTMU                                                                          Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

  1. (2) I ANTI-HU MÅMA’HU NU HÅGU, O ASAINA YU’OS-SU.

 

O Yu’us, Hågu Yu’os-su– Hågu hu aliligåo!

I sinsen-hu mahåhalang nu Hågu; ya i anti-hu måma’hu,

kalang i tanu’ ni anglu’, tai lina’la’, yan tai hanum.

INEPPI…..

 

Pues hu espiha Håo gi halum i santuåriu

para bai hu li’i’ i minetgot-mu yan i gloriå-mu.

Sa’ mås dångkulu na minaolik i mina’ase’-mu ki i lina’la’;

i labios-su siempri Un tinina!

INEPPI…..

 

Siempri taiguini para tunå-hu nu Hågu mientras yu’ låla’la’;

Bai hu håtsa hulu’ i kannai-hu, ya siempri bai hu ågang i na’ån-mu.

Siempri satisfetchu i anti-hu taiguihi yanggin gumuput yu’,

ya u maguf i labios-su ya i pachot-tu Un tinina.

INEPPI…..

 

Na Hågu magåhit i ayudantek-ku,

ya umessalåo yu’ maguf gi papa’ i ánining i pappam-mu.

I anti-hu chechettun giya Hågu;

i agapa’ na kannai-mu sumustieteni yu’.

INEPPI…..

 

SIGUNDU NA TINAITAI                                                                           Rom 12, 1-2

 

Un tinaitai ginin i Kattan San Pablo para i taotåo Roma

 

Intónsis, mañe’lú-hu, put i dángkulun mina’åsi’ Yu’us nu hita na hu gågagåo hamyu: Para en ufresin maisa hamyu kumu un låla’la’ na sakrifisiu para si Yu’us, para en na’enñaihun hamyu interamenti gi sitbision-ña yan para en fanhuyung manna’maguf para Guiya. Estegui’ i magåhit na adorasion ni debidi en ufresi. Cha’-miyu muna’famparerehu hamyu yan i ginagagåo ni esti na tånu’, låo sedi si Yu’us na Guiya u tulaika i sanhalum-miyu ginin i kabålis na matulaikan i hinassun-miyu. Gi taiguini nai siña en tingu’ i minalagu’ Yu’us–atyu i maolik yan i muna’mamaguf Gui’ yan i prifektu.

I finu’ i Saina.

 

IBANGHELIU                                                                                               Mt 16, 21-27

 

ÅLELUIA

  1. Åleluia. I TATAN I SAINA-TA AS JESUKRISTO U INA I MATAN I KURASON-TA

KOSAKI SIÑA TA LI’I’ TAIMANU TINAKKILO’ÑA I INANGOKU NI          MANMA’Å’AGANG HIT GUATU.

  1. Åleluia.

 

 + Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun gi tinigi’ San Mateo

Desdi ennåo na tiempu Ha tutuhun si Jesus sumangåni klåru i mandisipulu-ña, “Debidi bai Hu hånåo para Hirusalen para bai Hu famadesi meggai ginin i manåmku’, i manmå’gas mamåli’, yan i ma’estrun i Lai. Para bai Hu mapunu’, låo gi mina’tres dihas para bai Hu mana’lå’la’ ta’lu.”

Kinenni’ Gui’ as Pedro gi un bånda ya tinituhun linalåtdi. Ilek-ña si Pedro, “Si Yu’us ti u sedi esti, Asaina. Ti debidi u masusedi esti nu Hågu!” Ha bira Gui’ si Jesus ya ilek-ña as Pedro, “Ritira håo ginin Guahu, Satanås! Istotbu håo gi me’nå-hu, sa’ i hinassoso-mu hinassun tåotåo ha’, åhi’ ti hinassun Yu’us!”

Dispues ilek-ña si Jesus nu i mandisipulu-ña: “Yanggin guaha malagu’ dumalalaki Yu’, debidi u maleffanñaihun nu guiya mismu, u uma i kilu’os-ña, ya u dalalaki Yu’. I taotåo ni malagu’ na para u såtba i lina’lå’-ña siempri ha na’falingu; låo i taotåo ni ha na’falingu i lina’lå’-ña put Guåhu siempri ha sodda’. Kåo guaha ganansiån-ña i taotåo yanggin ha gånna todu i tanu’ låo ha na’falingu i lina’lå’-ña? Åhi’! Tåya’ i taotåo siña ha na’enñaihun put i para u gånna tåtti i lina’lå’-ña. I Lahin i Taotåo esta ha’ para u fåttu gi glorian i Tatå-ña yan i mananghet-ña siha, ya guennåo nai siempri Ha apåsi kada unu sigun gi fina’tinås-ña.”

I Ibangheliun i Saina.

 

Related Post