VII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

49 0

FINE’NA NA TINAITAI                                                1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23                     

Un tinaitai ginin i fine’na na Lepblun Samuel

      Humånåo si Saul påpa’ para i disiettun Ziph yan tres mit ni manma’atyik na lalåhin Israhet, para u ma’ispiha si David gi disiettun Ziph. Intonsis humånåo si David yan si Abishai ya mahåtmin puengi i sindålun Saul ya masodda’ si Saul umå’assun ya mamaigu’ gi halum kollat, ya iståba i lansån-ña na dodotchun gi edda’ gi fi’un i ilu-ña ya si Abner yan i taotåo-ña manmamaigu’ gi uriyå-ña.

      Si Abishai ha ñangun si David: “Inintrega håo gi kannai-mu as Yu’us ni inimigu-mu på’gu na ha’åni. Po’lu ya bai insåtta gui’ kontra i tanu’ gi un yinalibåo i lånsa; ti hu nisisita dos sapblåsus!” Låo ilek-ña si David as Abishai, “Cha’-mu na’lålamin gui’, sa’ håyi ti u makastiga ni humåtsa kannai-ña kontra i Ha olius i Saina? Intonsis ha chuli’ si David i lånsa yan i tarun hånum ni iståba gi fi’un i ilun Saul, ya malågu i dos sin u mali’i’, osino u matungu’, pat u guaha makmåta. Todu siha manmamaigu’ ha’, sa’ nina’fanmaffung maigu’-ñiha as Yu’us.

      Humånåo i dos para i ottru båndan i eksu’ ya tumohgi si David chågu’ gi puntan oksu chågu’ na distånsia ginin i sindålu yan si Abner, i lahin Ner. Ilek-ña si David: “Estigui’ i lansan i rai. Na’fåttu un tentågu’ para u chuli’. I Saina siempri Ha premiu kada tåotåo put i ha cho’cho’gui i hustisia yan put i fiet gui’. På’gu na ha’åni, maseha i Saina Ha intrega håo gi kannai-hu, låo ti bai hu na’låmin i ha olius i Saina.” 

                I finu’ i Saina. 

INEPPIN I SÅTMU                                                               Ps 103, 1-2. 3-4. 8. 10. 12-13              

R.  (8)  I SAINA KARIÑOSU YAN YO’ASI’. 

Anti-hu, tuna i Saina;

interu i tataotåo-hu, bendisi i santus na na’ån-ña.

Anti-hu, tuna i Saina;

cha’-mu maleleffa ni todu i minaolekña,

 INEPPI…..

Ha asisi’i todu i isao-mu,

            Ha na’hohomlu’ todu i chetnot-mu. 

Ha na’lilibri i lina’lå’-mu ginin i naftan,

            Ha bendidisi håo ni fiet na guinaiya yan mina’åsi’. 

INEPPI…..

Yo’asi’ yan su’åbi i Saina,

ti chaddik lalålu’, misin Gui’ mina’åsi’.

                  Ti Ha dimåmanda håfa ha miresi i isåo-ta,

patsino Ha kokopbla håfa apås-ña i bidå-ta.

INEPPI…..

Taimanu ha’ chinago’ña desdi i sanhaya asta i sanlagu,

taiguennåo ha’ chinago’ña nai Ha popo’lu i isåo-ta.

Taimanu ha’ na kariñosu i tata ni famagu’on-ña,

taiguennåo ha’ i Saina kariñosu ni mamfiet nu Guiya.

INEPPI…..

SIGUNDU NA TINAITAI                                                                 I Cor 15, 45-49                      

Un tinaitai ginin i fine’na na Kattan San Pablo para i taotåo Corinth 

Hafañe’lus:

      Ilek-ña i eskritura, “I fine’na na tåotåo, era si Adan, mafa’tinas gui’ kumu låla’la'”; låo i uttimu na Adan guiya i manå’i lina’la’ na Espiritu. Ti i espirituhåt fine’na måttu, sinoki i sensin, dispues nai i espirituhåt. I fine’na na Adan, mafa’tinas ginin i tanu’, ya måttu ginin i tanu’; i sigundu na Adan måttu ginin i langit. Atyu siha i iyun esti na tånu’ mamparehu yan atyu i manmafa’tinas ginin i tanu’; atyu siha i iyun i langit mamparehu yan atyu i manmåttu ginin i langit. Taimanu ha’ na gaigi giya hita i pinarehun i taotåo ni mafa’tinas ginin i tanu’, pues siempri u fåttu giya hita i pinarehun i Taotåo ni måttu ginin i langit.  

                        I finu’ i Saina.

IBANGHELIU                                                                                   Lk 6, 27-38                              

ÅLELUIA                                                           

R.  Åleluia.   ILEK-ÑA I SAINA, HU NÅ’I HAMYU UN NUEBU NA TINAGU’:

    FANAGUAIYA UNU YAN OTTRU TAIMANU HA’ I GUINAIYAK-KU

    NU HAMYU.

                                                                                                                        R.  Åleluia.

+  Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun i tinigi’ San Lucas

Ilek-ña si Jesus ni mandisipulu-ña:

      “Bai Hu sangåni hamyu ni ume’ékkunguk Yu’: gefli’i’ i inimigun-miyu, che’gui måolik para atyu siha i chumatli’i’ hamyu; bendisi atyu siha i mumatdidisi hamyu ya tayuyuti atyu siha i mumattrårata hamyu. Yanggin guaha pumatmåda un bånda gi fasu-mu, bira ya un nå’i gui’ ni ottru; yanggin guaha chumuli’ i saku-mu, nå’i gui’ kuntodu i chininå-mu. Nå’i todu atyu siha i manmanggågagåo ginin hagu. Yanggin chinile’guan håo ni taotåo ni iyom-mu cha’-mu kekepbla tåtti. Che’gui para ottru siha taimanu ha’ malagu’-miyu para u macho’gui nu hamyu.

Yanggin en guaiya atyu siha i gumuaiya hamyu, håfa baliña ennåo para hamyu? Kuntodu i mani’isåo maguaguaiya atyu i gumuaiya siha. Yanggin en che’gui måolik para atyu siha i manmåolik nu hamyu taimanu kepblan-miyu ni diretchun-miyu? I mani’isåo macho’cho’gui ha’ lokkui’ taiguennåo. Yanggin mannana’ayao hamyu ni atyu siha i en nanangga na en fanma’apåsi tåtti, håfa na meritu ennåo para hamyu? Kuntodu i mani’isåo mannana’ayao ottru na mani’isåo, ya mananangga na u fanma’apåsi tåtti kabålis.

“Gefli’i i inimigun-miyu yan che’gui måolik; fanna’ayao sin en nangga na en fanma’apåsi. Pues taiguennåo nai siempri dångkulu premiun-miyu. Pues siempri dinanchi yanggin manma’ågang hamyu famagu’un i Mås Takkilu’ na Yu’us, sa’ Guiya måolik Gui’ para todu atyu siha i manmatgradisidu yan manailayi.

Fanggáima’asi’, taiguihi i mina’ase’-ña i Tatan-miyu. “Cha’-miyu fanmanhuhusga, ya ti en fanmahusga. Cha’-miyu fanmangondedena, ya ti en fanmakondena. Fana’asi’i, ya siempri en fanma’asi’i. Fannå’i, ya siempri manå’i håo. I manmåolik siha na midida, manmahohoñu’ påpa’, manmachalålåochåo, yan manmachuchuda’, ya siempri u fanmilalak halum gi kannai-miyu månu i siña gine’ti. I midida ni en isa gi ottru, siempri ha usa si Yu’us para en fanminidi.”

                  I Ibangheliun i Saina.

Related Post

XVII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - July 28, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                               2 Kgs 4, 42-44 Un tinaitai ginin i sigundu na Lepblun i Manrai  Måttu un…

BETNIS SÅNTU I Pinadesin i Saina

Posted by - April 19, 2019 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                   Is 52, 13–53, 12 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Atan ha’, sa’ siempri…

DAMENGGUN CORPUS CHRISTI

Posted by - June 1, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Ex 24, 3-8 Un tinaitai ginin i Lepblun Exodus  Humånåo si Moises ya ha sangåni i…

XXXIII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - November 17, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                       Dn 12, 1-3 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Daniel  Guåhu si Daniel, hu hunguk…

XV DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - July 16, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                             Is 55, l0-ll Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Intonsis ilek-ña i Saina:…