V DAMENGGUN PÅSGUAN RESUREKSION

30 0

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Acts 14, 21-27

Un tinaitai ginin i Bidan i ManApostulis 

Dispues di munhåyan mapruklåma i Maolik na Nutisia giya Derbe ya manhålum meggai na mandisipulu, marastreha i pinekkat-ñiha tåtti fine’na para Lystra yan Iconium, ya dispues nai manhånåo para Antioch.  Manma’asigura i disipulun-ñiha ginin i finu’-ñiha yan maninabiba siha na u mana’famfitmi gi hinenggin-ñiha.  Ma’u’usa esti na finihu’ siha, “Debidi u ta padesi meggai na chinatsaga yanggin para ta fanhålum gi Rainun Yu’us.”  Manma’apunta manåmku’ siha para kada Gima’Yu’us, ya gi tinayuyut yan ayunat-ñiha si Pablo yan Barnabas ma’intrega esti siha na tåotåo as Yu’us ni gaigi gi hinenggin-ñiha.

Dispues umisgin Pisidia si Pablo yan Barnabas ya måttu Pamphylia.  Anai munhåyan sumetmun giya Perga, humånåo påpa’ para Attalia.  Desdi ennåo ma’udai i dos gi boti para tåtti Antioch, esti na lugåt anai ma’intrega siha gi inadahin i grasian Yu’us para u macho’gui esti na cho’chu’ ni esta munhåyan.

Anai måttu i dos, ma’ågang todu i membrun i Gima’Yu’us ya masangåni siha put todu i inayudan Yu’us ni para u ma cho’gui, yan håfa taimanu baba-ña si Yu’us ni pettan i hinenggi para atyu siha i MamPagånu.

            I Finu’ i Saina.

INEPPIN I SÅTMU                                                               Ps 145, 8-9. 10-11. 12-13 

R.  BAI HU TUNA I NA’ÅN-MU TODU I TIEMPU,

            SA’ HÅGU RAI-HU YAN YU’OS-SU. 

I Saina kariñosu yan yo’asi’,

            ñating lalålu’ yan misin ginefli’i’. 

Måolik i Saina para todu

            Ha ma’asisi’i todu i fina’tinås-ña. 

INEPPI…..

Todu i fina’tinås-mu un manå’i gråsia, O Asaina

ya un ma bendisi ni mamfiet nu Hågu.

Sedi siha ya u masånganñaihun i glorian i rainom-mu

ya u masångan i minetgot-mu. 

INEPPI…..

Sedi na siha u mana’tungu’ i taotåo siha ni minetgot-mu

            yan i gloriosu yan ma’lak na tinago’-mu. 

I rainom-mu un rainu para todu i tiempu,

            i mina’gås-mu para u såsaga para todu i hinerasion siha. 

INEPPI…..

SIGUNDU NA TINAITAI                                                                             Rb 21, 1-5a 

Un tinaitai ginin i Lepblun Ribilasion 

Dispues hu li’i’ un nuebu na långit yan un nuebu na tånu’.  Esta manaigui i fine’na na långit yan i fine’na na tånu’, yan malingu i tasi.  Ya hu li’i’ i Santus na Siudå, i nuebu na Hirusalen, tototunuk ginin i langit ginin as Yu’us, priparåo yan listu, kalang i nobia ni mamuda para u ali’i’ yan i asaguå-ña.  Hu hunguk un a’gang na bos kumuekuentus ginin i tronu:  “På’gu nai gaigi i gimå’-ña si Yu’us gi entalu’ i taotåo siha!  Siempri mañiha manlå’la’ yan siha para i taotåo-ña.  Siempri mañiha yan si Yu’us mismu, ya Guiya para Yu’us-ñiha. Siempri Ha såosåo todu i lagu’ ginin i matan-ñiha.  Siempri tåya’ esta finatai, tåya’ mås pininiti osino kásao patsino puti.  Esta todu i antigu na kosas manmå’pus.”  Dispues atyu i matåta’chung gi tronu ilek-ña, “Ya på’gu bai Hu na’fannuebu todu i kosas siha!”

I finu’ i Saina. 

IBANGHELIU                                                                       Jn 13, 31-33a. 34-35

ÅLELUIA          Jn 13, 34 

R.  Åleluia.   HU NÅ’I HAMYU NUEBU NA TINAGU’: 

                           FANAGUFLI’I’ UNU YAN OTTRU TAIGUIHI I

                                    GINIFLI’E’-HU NU HAMYU.          R.  Åleluia. 

+  Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun i tinigi’ San Juan

Gigun må’pus si Judas, ilek-ña si Jesus:

“På’gu nai para u ma’onra i Lahin i Taotåo yan u ma’onra si Yu’us giya Guiya.

Yanggin esta maglorifika si Yu’us giya Guiya.  

Pues siempri u inenra Gui’ as Yu’us giya Guiya,

ya siempri inenra Gui’ ti åpmam.

Famagu’on-hu, esta ti u åpmam manádingu hit.

Bai Hu nå’i hamyu un nuebu na tinagu’:  Fanagufli’i’ unu yan ottru.

Taimanu ha’ i ginifli’e’-hu nu hamyu, taiguennåo ha’ para ginefli’i’-miyu unu yan ottru.  

Taiguini para tungu’-ñiha na mandisipulu-hu hamyu:

i ginefli’i’-miyu unu yan ottru.”

I Ibangheliun i Saina.

Related Post

XXXIV OSINO I UTTIMU NA DAMENGGU GI SAKKAN KRISTO RAI

Posted by - November 26, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Ez 34, 11-12. 15-17 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Ezekiel Taiguini ilek-ña i…

III DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - January 21, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Jon 3, 1-5. 10 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Jonas Måttu i finu’ i…

I TRANSFIGURASION I SAINA

Posted by - August 4, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Daniel                                       Dn 7, 9-10, 13-14 Mientras si Daniel ha…