V DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

54 0

FINE’NA NA TINAITAI                                                                            Is 6, 1-2. 3-8 

Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias 

      Atyu na såkkan anai måtai i Rai as Uzziah, hu li’i’ i Saina matåta’chung gi takkilu’ na tronu, ya nina’bula i templu ni inanåkku’ i kapå-ña.  Serafin na manånghelis siha manmaplånta gi hilo’-ña. 

      Mana’a’essalågui unu yan ottru, “Såntus, såntus, såntus i Sainan i ihetsitu siha!  Todu i tanu’ siha mambula ni mina’lak-ña!”  Anai mahunguk esti na éssalåo, mayalengyung i kuådrun i petta ya bumula åsu gi halum guma’. 

      Pues ilek-ku, “Na’masi’ yu’, makundena yu’!  Sa’ guåhu un tåotåo ni applacha’ labios-su, ni sumåsaga gi entalu’ i taotåo siha ni manapplacha’ labius-ñiha; ya i matå-hu lumi’i’ esta i Rai, i Sainan i ihetsitu siha!”  Dispues unu gi serafin gumupu mågi giya guåhu, mangingilili pinigan ni ha chuli’ ginin i attat ni chigit. 

      Ha na’chettun gi pachot-tu i pinigan.  Ya ilek-ña, “Atan ha’, sa’ put i esta pinatcha i labios-mu ni esti, na esta mana’fañuha i tinailayem-mu, yan manma’asi’i i isåo-mu.” 

      Dispues hu hunguk i bos i Saina ilelek-ña, “Håyi para bai Hu na’hånåo?   Håyi para u hånåo put hita?”  Guåhu ilek-ku:  “Estigui’ yu’, na’hånåo yu’!” 

     I finu’ i Saina.

INEPPIN I SÅTMU                                                               Ps 138, 1-2. 2-3. 4-5. 7-8 

R.  GI ME’NAN I MANÅNGHIT NA BAI HU KÅNTA I MATUNÅ-MU, ASAINA. 

Hu nå’i Håo gråsia,  Asaina, yan todu i kurason-hu,

hu kantåyi Håo gi me’nan i manyu’us siha.

            gi me’nan i manånghit na bai hu kånta i matunå-mu;

Hu saluda guatu i santus na templom-mu

            ya bai hu nå’i gråsia i na’ån-mu. 

INEPPI…..

Put i guinaiyam-mu yan fiet Håo.

Sa’ Un na’annuk na må’gas gi hilu’ todu

i na’ån-mu yan i tinago’-mu.

Anai hu ågang Håo, Un oppi yu’;

Un na’metgut i espiritu-hu.

INEPPI…..

Un matuna ni todu i manrai gi tanu’, Asaina,

yanggin mahunguk i finihu’ ginin i pachot-mu.

Siempri makantåyi håfa bidå-ña i Saina:

 “Sa’ takkilu’ i glorian i Saina!”

INEPPI…..

I agapa’-mu sumåsatba yu’.

Humahami yan i Saina asta i uttimu.

Asaina, i guinaiyam-mu u dinira para todu i tiempu.

 Cha’-mu disatetendi i che’chu’ i kannai-mu! 

INEPPI…..

SIGUNDU NA TINAITAI                                                                 1 Cor 15, 1-11 

Un tinaitai ginin i fine’na na Kattan San Pablo para i taotåo Corinth

Hafañe’lus:

      Ya på’gu malagu’ yu’, mañe’lu-hu, na bai hu na’fanmanhassu hamyu ni Maolik na Nutisia ni hu sitmuni hamyu, ni en risibi, ya ennåo na tumotohgi fitmi i hinenggin-miyu.  Guiya ennåo i ibangheliu, i mensåhi, ni hu sitmuni hamyu.  Siempri mansinatba hamyu ni ibangheliu yanggin en ge’ti fitmi–solu manmanhonggi hamyu dibåtdi.  Hu intrega hamyu nu atyu siha i hu risibi, siha esti i mås manimputtånti:  na måtai i Kristo put i isåo-ta, taimanu ha’ i matugi’ gi Eskritura; na mahåfut Gui’ ya mana’lå’la’ Gui’ ta’lu dispues di tres dihas, taimanu ha’ i matugi’ gi Eskritura; na umannuk Gui’ gi as Pedro yan dispues gi dossi na manapostulis.  Dispues Ha na’annuk Gui’ gi mås di kinientus ni dumalalalaki Gui’, ni mayót påtti manlåla’la’ ha’ trabiha, låo guaha esta manmåtai.  Dispues umannuk Gui’ gi as Santiago, ya dispues gi todu i manapostulis. Put uttimu umannuk Gui’ lokkui’ giya guåhu–maskiseha kalang ti diknu mafañagu-hu. Guåhu i mås takpapa’ gi entri i manapostulis–ni ti hu miresi ma’ågang apostut, sa’ hu petsigi i iklesian Yu’us.  Låo put i gråsian Yu’us na taiguini yu’, ya i gråsia ni Ha nå’i yu’ ti hu na’låstima. Inlugåt, mås duru yu’ macho’chu’ ki ni håyi na apostut, achukka’ ti guåhu gi magåhit machocho’chu’, låo i gråsian Yu’us machocho’chu’ yan guåhu. Put ennåo na maseha måttu ginin guahu pat ginin siha, estigui’ i setmun-måmi, ya esti en henggi.

I finu’ i Saina.

IBANGHELIU                                                                                               Lk 5, 1-11

ÅLELUIA     Mt 4, 19 

R.  Åleluia.  ILEK-ÑA I SAINA, MAILA’ YA UN TATTIYI YU’,

                          YA BAI HU FA’PESKADOT TÅOTÅO HÅO.      R.  Åleluia. 

+  Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun i tinigi’ San Lucas

      Mientras mana’achonnik i taotåo siha guatu gi as Jesus para u ma hunguk i finu’ Yu’us, Ha li’i’ dos na boti ma’å’angkla gi uriyan i Hagoi Gennesaret; esta manunuk i peskadot ya mafa’gågasi i chinchulun-ñiha.  Kumahulu’ si Jesus gi un boti, ni iyun Simon, ya finaisin gui’ para u na’lattiyung ginin i uriyan i hagoi, intonsis, gi fata’chong-ña, Ha kuntinuha fuma’nå’gui i linahyan ginin i boti.  Anai munhåyan kumuentus ilek-ña as Simon, “Sigi huyung gi taddung na hånum ya un na’tunuk i chinchulu-mu ya un fangonni’.”  Manoppi si Simon, “Ma’estru tulanotchi manmacho’chu’ ham duru låo tåya’ kinenni’-måmi; låo bai in na’tunuk i chinchulu sa’ put ilek-mu.”  Anai macho’gui esti manmangonni’ un kantidån guihan ya esta para matitik ha’ i chinchulu.  Ma aluf i mangga’chung-ñiha gi ottru boti para u fanmåttu ya para u faninayuda.  Manmåttu, ya mañiha mana’bula i dos boti astaki kana’ ha’ mañoñokñuk.  Anai ha li’i’ esti, si Simon Pedro dumimu påpa’ gi fi’un i adding Jesus ilelek-ña, “Apåtta Håo giya guåhu, Asaina, i’isao yu’ na tåotåo.”  Magåhit na nina’sen manman gui’ yan i mangga’chong-ña ni kinenni’-ñiha, kuntodu si Santiago yan si Juan, i lalåhin Zebedee, ni manggaga’chung yan si Simon.  Ilek-ña si Jesus as Simon, “Cha’-mu ma’å’a’ñao; desdi på’gu para mo’na hågu para un peskadot tåotåo.”  Dispues di ennåo matulus hålum i botin-ñiha gi tanu’, masotta todu i guinahan-ñiha, ya matattiyi Gui’.

            I Ibangheliun i Saina.

Related Post

DAMENGGUN PENTEKOSTES

Posted by - May 19, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                                  Acts 2, 1-11 Un tinaitai ginin i Bidan i Manapostulis Anai måttu i ha’anin Pentekostes, mansinedda’ i…

DAMENGGUN PINADESI (DAMENGGUN RÅMUS) I Likao Påtma

Posted by - April 13, 2019 0
IBANGHELIU                                                                                             Lk 19, 28-40 + Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun i tinigi’ San Lucas Dispues di Ha…

SAGRÅDA FAMILIA

Posted by - December 29, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Sir 3, 2-6. 12-14 Un tinaitai ginin i Lepblun Sirach Si Yu’us Ha na’ma’onra i tata…