II DAMENGGUN KUARESMA

36 0

FINE’NA NA TINAITAI                                                                   Gn 15, 5-12, 17-18 

Un tinaitai ginin i Lepblun Genesis 

Si Yu’us Ha konni’ si Abram huyung ya ilek-ña nu guiya:  “Talak hilu’ gi langit ya un tufung i puti’un siha, yanggin un na’siña.”  Ha åomentåyi ya ilek-ña. “Pues siempri taiguennao ha’ i famagu’on-mu siha.”  Si Abram ha po’lu i hininggen-ña gi Saina, ya i Saina Ha apunta påpa’ ennåo na bidå-ña para u nina’gåsgas gui’. 

      Pues ilek-ña si Yu’us nu guiya, “Guåhu i Saina ni kumonni’ håo ginin Ur na tånu’ gi entalu’ i taotåo Chaldea para bai Hu nå’i håo ni esti na tånu’ para iyom-mu.”  Mamaisin si Abram, “O Asaina Yu’us, taimanu para tungo’-hu na para u iyok-ku esti?  Ineppi gui’, “Kunni’i’ yu’ mågi un bakiyan guaka ni ti mañåñagu ni tres åñus idåt-ña, un båkan chiba ni tres åñus, un kinilu ni tres åñus, un paluman åpu yan un puyitus na paluman månsu.”  Ha chuli’i’ si Yu’us ni todu esti siha, ya ha ipi’ talu’, ya ha plånta un pidåsu gi fi’un i ottru pidåsu; låo ti ha ipi’ i paluma siha.  I paluma siha ni kåtni na’ñiñiha manggupu påpa’ gi hilu’ i katni, låo sumåga ha’ guennåo si Abram.  Anai kumekemachum i atdao, umatalak si Abram ya tinampi gui’ ni un bibu yan na’ma’añåo na hinemhum. 

      Anai måtchum i atdao ya humomhum, umannuk un låta ni mañañahguan guåfi ni å’asu yan un háchon ni mañiñila’, ya maloffan gi entalu’ i pidåsu siha.  Ennåo na mumentu nai Ha fa’tinas si Yu’us i kuntratå-ña yan si Abram, ilelek-ña; “Bai Hu nå’i i famagu’on-mu ni esti na tånu’ desdi Wadi giya Ihipto asta i Dangkulu na Sadduk (i Euphrates).

I finu’ i Saina. 

INEPPIN I SÅTMU                                                               Ps 27, 1. 7-8. 8-9. 13-14 

R.  I SAINA I ININÅ-HU YAN I SATBASION-HU. 

I Saina i kandet-tu yan satbasion-hu;

håyi para bai hu ma’a’ñågui?

I Saina fanlihing i lina’lå’-hu;

ni håyi hu ma’a’ñågui.

INEPPI…..

Ekkunguk, O Asaina, i bos i inagång-hu;

gai asi’ nu guåhu, ya Un oppi yu’.

Ilek-ña i kurason-hu “maila’ ya un ispiha i matan i Saina“.

INEPPI…..

Hågu inaliligåo ni inatan-hu.

Cha’-mu nåna’na’ i matå-mu kontra guåhu;

cha’-mu lalålalu’ ya Un dulalak i tentago’-mu.

Hågu umayuyuda yu’; cha’-mu yuti’ñañaihun yu’.

INEPPI…..

 Låo hu honggi na siempri bai hu li’i’ i gineftao i Saina

gi tanu’ i manlåla’la’.

Na’båtbaru håo ya un nangga i Saina;

na’metgut i kurason-mu, ya nangga i Saina !

INEPPI….. 

SIGUNDU NA TINAITAI                                                     Phil 3, 17 – 4, 1  

Un tinaitai ginin i Kattan San Pablo para i taotåo Philippi

Hafañe’lus:

      Mañe’lu-hu, sigi ha’ dumalalaki i ihemplok-ku.  Dalalaki atyu siha i dumalalalaki i ihemplu ni in fa’nu’i hamyu.  Esta meggai biåhi di hu sangåni hamyu ni esti, ya på’gu hu ripipiti ta’lu yan tumåtangis yu’, meggai na tåotåo maninimigun i finatai i Kristo put i klåsin lina’la’ ni machocho’gui.  Siempri sasalåguan uttimun-ñiha, sa’ i minalagu’ i sensin ennåo yu’us-ñiha. Nina’fambanidodosu siha ni atyu i debidi u nina’fanmamåhlåo, ya i kosas tånu’ ha’ mahahassu. Låo hita mansiudadånun i langit hit, ya maninalulula hit ta nangga para u fåttu ginin i langit i Satbadot-ta, i Saina as Jesukristo.  Guiya siempri Ha usa i fuetsån-ña, atyu na fuetsa anai Ha po’lu todu gi papa’ i nina’siñå-ña, ya u tulaika esti i ñaba’ yan mamatai na tataotåo-ta, ya u na’taiguihi i gloriosu na tataotåo-ña.

      Intonsis, mañe’lu-hu, hu sen guaiya hamyu yan mahålang yu’ nu hamyu!  En na’sesen maguf yu, yan gof banidosu yu’ nu hamyu!–taiguini, mañe’lu-hu, na debidi en na’fanfitmi hamyu gi lina’la’-miyu gi Saina.

I finu’ i Saina. 

IBANGHELIU                                                                                   Lk 9, 28b-36 

R.  (todu)         U matuna Håo, Asaina Jesukristo, Rai i taihinekkuk na gloria!

V.  (tetcha)      Ginin i lamlam na mapagåhis mahunguk i bos i Tata:

                        Guiya esti i Hu gofli’i’ na Lahi-hu, ékkunguk Gui’.

+  Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun i tinigi’ San Lucas

Ha konni’ si Jesus si Pedro, si Juan yan si Santiago, ya manhånåo hulu’ gi eksu’ sabåna para u fanmanåyuyut.  Anai manånayuyut Gui’, matulaika figuran i fasu-ña ya i magagu-ña lumåmlam å’paka’.  Gotpi ha’ iståba dos na låhi manguekuentus yan Guiya–si Moises yan si Elias.  Kalang mana’lå’la’ ta’lu esta esti i dos ya makuentutusi Gui’ ni håfa para u fanmasusedi ni para u fanmakumpli giya Hirusalen.  Manmalingu maigu’-ñiha si Pedro yan i mangga’chong-ña; låo anai manmakmåta, mali’i’ i gloriå-ña ya mali’i’ lokkui’ i dos låhi ni manotohgi yan Guiya.  Anai para u hånåo esti i dos, ilek-ña si Pedro as Jesus, “Ma’estru, gof måolik ta fañåga guini.  Maila’ ya ta fanmanhåtsa tres na palapåla, unu para Hågu, unu para si Moises, yan unu para si Elias.” (Ti ha tungu’ gi magåhit håfa ilelek-ña.)  Mientras kumekuentus Gui’, måttu un mapagåhis ya mantinampi siha, ya nina’fansen luhan i mandisipulu anai manhålum i ottru siha gi mapagåhis.  Pues måttu un bos ginin i mapagåhis ilelek-ña, “Guiya esti i Lahi-hu, i inatyek-ku, ékkunguk Gui’.” Anai sumilensiu i bos, iståba guennåo na Guiguiya ha’ si Jesus na maisa.  Manmamatkilu ha’ i mandisipulu, tåya’ masångan ni håfa put i lini’i’-ñiha guennåo na tiempu.

I Ibangheliun i Saina.

Related Post

XXV DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - September 24, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                                   Is 55, 6-9 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Ispiha i Saina mientras…

XXI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - November 3, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                                  Dt 6, 2-6 Un tinaitai ginin i Lepblun Deuteronomy Ha sangåni si Moises i taotåo siha: …

VI DAMENGGUN PÅSGUAN RESUREKSION

Posted by - May 21, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                                 Acts 8, 5-8. 14-17 Un tinaitai ginin i Bidan i Manapostulis Put ihemplu humånåo si…

V DAMENGGUN PÅSGUAN RESUREKSION

Posted by - May 17, 2019 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Acts 14, 21-27 Un tinaitai ginin i Bidan i ManApostulis  Dispues di munhåyan mapruklåma i Maolik…