II DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

59 0

FINE’NA NA TINAITAI                                                                          Is 62, 1-5 

Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias  

Put iya Sion ti bai hu silensiu,

            put iya Hirusalen ti bai hu famatkilu,

Astaki muma’lak kalang chatanmak i mina’lak-ña

            yan i satbasion-ña kalang i mañiñila’ na hachon. 

I nasion siha u mali’i’ i mina’lak-ña

            yan todu i manrai siha i gloriå-mu; 

Siempri un ma’ågang ni nuebu na nå’an

            ni Ha prununsia i pachut i Saina

Siempri un fama’un gloriosu na kurona gi kannai i Saina,

            un kuronan rai ni ginege’ti ni Yi’os-mu. 

Ti un ma’ågang ta’lu ni taotåo siha na “Hågu i Mayuti’,” 

            pat u ma’åluk na “Kansådu” i tanu’-miyu,

Låo inlugåt siempri un ma’ågang “I Muna’mamaguf yu’,” 

            ya i tano’-mu “Asaguå-hu.” 

Sa’ maguf i Saina giya hågu,

            ya Ha fa’asaguå-ña i tano’-mu. 

Taimanu ha’ na i sutteru ha asasagua i bithen,

            i Fuma’tinas håo un inasagua;

Taimanu ha’ i nobiu ni mamaguf ni nobia,

            taiguennao ha’ lokkui’ na u maguf si Yu’us giya hågu.

I finu’ i Saina.

INEPPIN I SÅTMU                                                   Ps 96, 1-2. 2-3. 7-8.  9-10

R.    PRUKLÅMA I MAMBUNITU NA CHE’CHO’-ÑA SIHA

GI TODU I NASION. 

Kantåyi i Saina nuebu na kånta;

            kantåyi i Saina, todus hamyu gi tanu’.

Kantåyi i Saina; bendisi i na’ån-ña. 

INEPPI…..

Anunsia i satbasion-ña, kada diha. 

            Sångan i gloriå-ña gi entalu’ i nasion siha;

Gi entalu’ i taotåo siha, i manna’manman na fina’tinås-ña.

INEPPI…..

Nå’i i Saina hamyu ni familian nasion siha,

            nå’i i Saina gloria yan tinina;

            nå’i i Saina ni gloria ni Ha miresi i na’ån-ña! 

INEPPI…..

Saluda i Saina, gåtbu i sinantos-ña. 

            Fanlåolåo gi me’nan Yu’us, todus hamyu ni manggaigi gi tanu’;

Sångan gi entri i nasion siha:  I Saina rai Gui’. 

            Si Yu’us Ha gubebetna i taotåo, Ha trårata parehu.   

INEPPI…..

SIGUNDU NA TINAITAI                                                                 1 Cor 12, 4-11

Un tinaitai ginin i fine’na na Kattan San Pablo para i taotåo Corinth

Hafañe’´lus: 

      Guaha difirentis klåsin esperituhåt na rigålu, låo Guiya ha’ atyu na Espiritu i mannåna’i.  Guaha difirentis klåsin sitbisiu, låo etmismu Saina ha’ masesetbi.  Guaha difirentis klåsin kapasidåt para u macho’gui i sitbisiu, låo etmismu Yu’us numåna’i kapasidåt todus para u macho’gui kada sitbisiu.  Mana’a’annuk i gumaigin i Espiritu gi kada tåotåo para minaolik todus. I Espiritu Ha nåna’i un tåotåo un mensåhi ni bula tinemtum, mientras i etmismu Espiritu Ha nåna’i i ottru tåotåo un mensåhi ni bula tiningu’.  I uniku yan i etmismu Espiritu Ha nåna’i un tåotåo hinenggi, mientras Ha nåna’i ottru tåotåo ni fuetsan numá’homlu’.  I Espiritu Ha nåna’i un tåotåo ni fuetsa para u fama’tinas milågru; para i ottru, Ha nåna’i ni rigålu para u sångan i minsåhin Yu’us; ya i ottru ta’lu, Ha nåna’i ni kapasidåt para u distinggi i rigålu ni måfattu ginin i Espiritu osino ginin atyu i ti ginin i Espiritu.  Ha nåna’i un tåotåo ni kapasidåt para u kuentus ni manná’manman na lingguåhi, ya i ottru Ha nåna’i ni kapasidåt para u isplika håfa masångan.  Låo unu ha’ yan etmismu Espiritu chumotcho’gui esti siha’; Ha nåna’i sigun gi minalago’-ña kada tåotåo difirentis rigålu.

I finu’ i Saina.

IBANGHELIU                                                                                               Jn 2, 1-11 

ÅLELUIA     2 Thes 2, 14 

R.  Åleluia.  ESTA SI YU’US HA ÅGANG HIT GININ I IBANGHELIU;

PARA TA RISIBI I PATTET-TA NI GLORIAN I SAINA-TA AS   JESUSKRISTO.

                                                                                                                        R.  Åleluia.

 +  Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun i tinigi’ San Juan

Gumuaha fandånggu giya Cana giya Galileha, ya iståba guennåo i nanan Jesus.  Si Jesus yan i mandisipulu-ña lokkui’ manmakumbida para i silebrasion.  Durånti i giput humokkuk binu, ya sinangåni si Jesus as nanå-ña, “Hokkuk esta binun-ñiha.”  Manoppi si Jesus, “Siñora, håfa na un na’såsaonåo Yu’ gi atburutu-mu?  Ti mafåttu trabiha i orå-hu.”  Si nanå-ña ha sangåni atyu siha i manmañeñetbi gi lamasa, “Che’gui håfa mansinangåni hamyu.”  Sigun gi kustumbrin i ManHudihos siha ni para mafa’gåsi siha na sirimonias, iståba guennåo sais na tebbut hånum ni kada unu ha sasahguan ennåo i benti asta trenta galon.  Manågu’ si Jesus, “Na’fambula i tebbut siha hånum,” pues mana’fambula i tebbut.  Ilek-ña, “På’gu nai fanmañuhu dididi’ ya en chili’ guåtu gi mentu’.”  Macho’gui taimanu ha’ i tinago’-ña.  I mentu’ ha tañña’ i hanum ni mafa’binu, låo ti ha tungu’ ginin manu mågi ennåo; i manmañeñetbi ha’ gi lamasa tumungu’, sa’ siha sumuhu i hanum.  Pues i mentu’ ha ågang i nobiu ya ilek-ña nu guiya: “I taotåo siha diputsi mana’fanggigimin i kumbiti ni maolik na binu finene’na; ya yanggin esta meggai ginimin-ñiha nai malalaknus atyu i labaratu.  Låo hågu på’gu un lalaknus i mås måolik na binu.”  Ha cho’gui si Jesus esti i finene’na na siñåt giya Cana giya Galileha.  Taiguini na Ha na’matungu’ i gloriå-ña, ya manmanhonggi i mandisipulu-ña nu Guiya.

I Ibangheliun i Saina.

Related Post

VII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - February 23, 2019 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23                      Un tinaitai ginin i fine’na na Lepblun Samuel…

V DAMENGGUN KUARESMA

Posted by - March 17, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Jer 31, 31-34 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as ‘Jeremiah’ Ilek-ña i Saina, manmamamaila’…

III DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - January 27, 2019 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                        Neh 8, 2-4. 5-6. 8-10  Un tinaitai ginin i Lepblun Nehemiah  I pali’ as Ezra ha chuli’…

I DAMENGGUN ADBIENTU

Posted by - December 3, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Is 63, 16b-17. 19b; 64: 2-7 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias…

XIII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - June 30, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                       Wis 1, 13-15; 2, 23-24 Un tinaitai ginin i Lepblun Tinemtum  Ti si Yu’us fuma’tinas i…