I DAMENGGUN KUARESMA

38 0

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Dt 26, 4-10 

Un tinaitai ginin i Lepblun Deuteronomy

Ha sangåni si Moises i taotåo siha:  “U risibi si påli’ i kanåstra ginin hamyu ya siempri ha po’lu gi sanme’nan i attat i Saina, i Yi’us-miyu.  Dispues nai siempri hamyu en diklåra gi me’nan i Saina, i Yi’us-miyu, ‘Si tatå-hu unu gi Aramean siha ni iståba lumålåoya ni humånåo påpa’ para Ihipto yan unus kuantu tåotåo-ña ya mañåga guennåo kumu istrangheru.  Låo mama’un nasion ni dangkulu, metgut yan låhyan.  Anai manmamattråta yan manmahoññu’ ham, manmanå’i ham makkat na cho’chu’ para bai in che’gui ni taotåo Ihipto, in agang i Saina, i Yi’us i mañainan-måmi, ya Ha hunguk i inagang-måmi yan Ha li’i’ i pinadesin-måmi, yan i che’chu’-måmi, yan i manmahoññu’-måmi.  Ha konni’ ham huyung ginin Ihipto put i fuetsan i kannai-ña ni Ha istitira, yan manna’ma’ñåo na fuetsa, yan siñåt siha yan manna’manman; ya anai Ha konni’ ham mågi guini, Ha nå’i ham ni esti na tånu’ ni mimilalak letchi yan miet.  Pues put ennåo, na hu chuli’i’ Håo ni mamprimet pruduktun i tanu’ ni Un nå’i yu’, Asaina.  Ya yanggin munhåyan un po’lu esti siha gi me’nan i Saina, i Yi’os-mu, fañaluda påpa’ gi me’nå-ña. 

I finu’ i Saina. 

INEPPIN I SÅTMU                                                   Ps 91, 1-2, 10-11, 12-13, 14-15 

R.  TA HIHITA NA DOS, ASAINA, YANGGIN GAI ACHAKI YU’. 

Hågu ni sumåsaga gi gima’ i Mås Takkilu’,

ni låla’la’ gi ánining i Todu Ha Na’siña,

Sangåni i Saina, “I fanliheng-hu yan i fanattok-ku,

Yu’os-su, Hågu i inangokkok-ku.”

INEPPI…..

Tåya’ tailayi u fåttu giya hågu,

patsino pinadesi u arima gi gimå’-mu.

Sa’ si Yu’us Ha tågu’ esta i mananghet-ña

para un maguåtdia gi todu i kinalamten-mu.

INEPPI…..

I kannai-ñiha siempri un chinahlao,

nuseha un matompu’ gi atchu’.

Siempri un gatcha’ i kulepbla yan i saligåo,

un påtik påpa’ i lion yan i higånti.

INEPPI…..

Maseha håyi ni chettun giya Guåhu bai Hu riskåta gui’;

bai Hu plånta gui’ gi takkilu’ sa’ put i ha atendi i na’ån-hu.

Siempri ha ågang Yu’ ya Guåhu bai Hu oppi gui’;

bai in hami gi tiempun chinatsaga;

Bai Hu na’libri yan bai Hu na’takkilu’ gui’.

INEPPI…..

SIGUNDU NA TINAITAI                                                                Rom 10, 8-13 

Un tinaitai ginin i Kattan San Pablo para i taotåo Roma 

Hafañe’lus:

Estigui’ atyu i Ha sångan i eskritura: “Gaigi gi fi’on-mu i minsåhin Yu’us, gaigi gi labios-mu yan gi kurason-mu”–kumeke’ilekña i minsåhi ni in setmunñaihun.  Yanggin en kenfisatñaihun na si Jesus Saina Gui’ yan en henggi na nina’lå’la’ Gui’ ta’lu ginin i finatai as Yu’us, siempri manmasåtba hamyu.  Ginin i hinengget-ta na mana’fanunas hit gi me’nan Yu’us; ya put i ta komfisatñaihun na manmasåtba hit.  Ilek-ña i eskritura, “Maseha håyi ni manhonggi giya Guiya ti u disganåo.”  Esti ha ingklulusu todu, sa’ tåya’ difirensia entri ManHudihos pat MamPagånu; si Yu’us Guiya etmismu Sainan todu yan Ha nåna’i misin na bendision atyu siha i umå’agang Gui’.  Taimanu ha’ na ilek-ña i eskritura, “Todu i umågang i Saina para u inayuda siempri masåtba.”

I finu’ i Saina.

IBANGHELIU                                                                                               Lk 4, 1-13

 R.  (todu)        U matuna Håo, Asaina Jesukristo, Rai i taihinekkuk na gloria!

V.  (tetcha)      Ti ginin i pån ha’ na låla’la’ i taotåo sinoki

                        ginin kada finihu’ ni måfattu ginin i pachut Yu’us.

+  Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun i tinigi’ San Lucas

Anai bumula si Jesus ni Espiritu Såntu, Ha bira Gui’ tåtti ginin i Hotdån ya kinendusi Gui’ ni Espiritu Såntu guatu gi disiettu para u såga kuårenta dihas, ya ennåo nai tinenta ni aniti.  Duråntin ennåo na tiempu ti chumotchu ni håfa, ya gi uttimonña ñumålang Gui’.

Ilek-ña i aniti nu Guiya, “Yanggin Lahin Yu’us Håo tågu’ esti i atchu’ ya u fama’pån.”

Ineppi gui’ as Jesus, “Ilek-ña i Eskritura:

‘Ti ginin i pån ha’ na para u lå’la’ i taotåo.’ “

Dispues kinenni’ Gui’ ni aniti hulu’ gi latakkilu’ ya fina’nu’i Gui’ ni todu i rainun i tanu’ gi un inatan.  Ilek-ña i aniti, “Bai hu nå’i Håo ni todu esti siha na pudet yan glorian esti siha na rainu; sa’ manå’i yu’ esta ni esti na pudet para bai hu fannå’i maseha håyi i malago’-hu.  Oppup påpa’ ya Un ribirensia yu’, ya siempri iyom-mu esti siha.”

Gi inippen-ña, ilek-ña si Jesus, “Gaigi gi Eskritura,

‘I Saina i Yi’os-mu para un ribirensia;

ya Guiya ha’ na maisa para un adora.’ “

Dispues giniha ni aniti para Hirusalen, ya pine’lu Gui’ gi hilu’ i atuf i Templu, ya ilek-ña nu Guiya, “Yanggin Lahin Yu’us Håo, yuti’ Håo påpa’ ginin ennåo, sa’ ilek-ña i Eskritura:

‘Ha tågu’ si Yu’us i mananghet-ña para Un ma’adahi ‘;

ya ilek-ña lokkui’,

‘Siempri mago’ti Håo ni kannai-ñiha,

kosaki nungka na un matompu’ gi atchu’.’ “

Gi inippen-ña ilek-ña si Jesus nu guiya, “Ha sångan lokkui’ i Eskritura:

‘Cha’-mu chachagi i Saina i Yi’os-mu.’ “

Anai munhåyan i aniti ni esti siha na tentasion-ña sinetta Gui’, para u nangganñaihun ottru tiempu.

            I Ibangheliun i Saina.

Related Post

DAMENGGUN PENTEKOSTES

Posted by - June 3, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI Acts 2, 1-11 Un tinaitai ginin i Bidan i Manapostulis Anai måttu i ha’ånin Pentekostes, mansinedda’ i…

EPIFANIA

Posted by - January 6, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Is 60, 1-6 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Kahulu’ gi mina’lak-mu, O…

II DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - January 20, 2019 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                          Is 62, 1-5  Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias   Put iya Sion ti…

XIX DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - August 11, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                               1 Kgs 19, 4-8 Un tinaitai ginin i primet na Lepblun i Manrai  Humånåo si Elijah…

IV DAMENGGUN ADBIENTU

Posted by - December 23, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                      2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Un tinaitai ginin i sigundu na Lepblun Samuel Anai sumåga…