DAMENGGUN PINADESI (DAMENGGUN RÅMUS) I Likao Påtma

35 0

IBANGHELIU                                                                                             Lk 19, 28-40

+ Un tinaitai ginin i såntu Ibangheliu sigun i tinigi’ San Lucas

Dispues di Ha sångan si Jesus esti humånåo para Hirusalen.  Anai guaguaguatu giya Bethphage yan Bitaniha gi eksu’ ni ma’å’agang Ulibas, Ha na’hånåo dos na disipulu-ña yan esti na tinago’-ña, “Hanåo hålum gi sengsung ni gaigi tunas gi me’nan-miyu.  Gi hinalum-miyu siempri en sedda’ un buliku ni magogoddi guennåo ni tåya’ trabiha nai guaha ma’udai.   Pila’ i gidden-ña ya en sigun mågi.  Yanggin guaha fumaisin hamyu, ‘Sa’ håfa na en pipila’ i ga’ga’?’ aluk, ‘Ha nisisita esti i Ma’estru.’ ”  Må’pus i dos ni matagu’-ñiha ya masodda’ todu taimanu ha’ i sinangån-ña.  Anai ma pupula’ i buliku, ilek-ña i dueñu nu siha, “Sa’ håfa na en cheche’gui ennåo?”  Ma esplika na Ha nisisita i Ma’estru.  Dispues makonni’ i ga’ga’ guatu gi as Jesus, ya anai matåmpi ni magagun-ñiha, ma’ayuda si Jesus para u ma’udai.  Mahutu’ i magagun-ñiha gi chalan mientras humåhanåo mo’na; ya anai tototunuk ginin i bekka’ i Eksu’ Ulibas, interu i inetnun mandisipulu matutuhun manmaguf matutuna si Yu’us a’gang put i lini’i’-ñiha na fuetsa, ilik-ñiñiha:

“U matuna Gui’ ni mamamaila’ kumu rai

    gi na’an i Saina!

Pås gi langit

    yan gloria gi yahululu’!”

Unus kuåntu na MamFarisehu gi entalu’ i linahyan ilik-ñiha nu Guiya, “Ma’estru, lalåtdi i disipulu-mu.”  Manoppi Gui’, “Bai Hu sangåni hamyu na yanggin para u fanmamatkilu siha pues i atchu’ siha u fanéssalao.”

I Ibangheliun i Saina.

I Misa

                                                                                                                        A,B,C, 

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Is 50, 4-7

Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias    

     I Saina as Yu’us Ha nå’i yu’ un måppla’ na hula’, kosa ki siña hu tungu’ håfa taimanu hu kuentusi i manyayas un palåbra ni siña mampinangun siha.  Kada ogga’an Ha baba i talanga-hu kosa ki siña yu’ manhunguk; ya tåya’ nai hu kontra Gui’, tåya’ nai hu bira yu’ tåtti. Hu nå’i  i tatalo’-hu para atyu siha i kumastiga yu’, i fasu-hu para atyu siha i bumo’uk i batbås-su; i matå-hu ti hu prutehi gi trumpåda yan matu’la’i.  

     I Saina as Yu’us i ayudu-hu, put ennåo na ti mamåhlåo yu’; esta hu istapblesi i matå-hu kalang asga’, sa’ hu tungu’ na ti hu mana’mamåhlåo.

I finu’ i Saina.

INEPPIN I SÅTMU                                                               Ps 22, 8-9. l7-l8. l9-20. 23-24

R.  YU’OS-SU, YU’OS-SU, HÅFA NA UN ABANDONA YU’?

Todu i lumi’i’ yu’ mabutleha yu’;

machichi’i yan mafa’chalik yu’; mayengyung i ilun-ñiha kontra guåhu:

“Un angokku i Saina–po’lu ya Guiya un nina’libri;

yanggin guinaiya håo, po’lu ya Guiya un sinatba.”

INEPPI…..

Låhyan na ga’lågu maridundedeha yu’;

katdumi na manailayi u magulululumi yu’.

Tatfoi inanglo’-ña i addeng-hu yan i kannai-hu

siña hu tufung todu i te’lång-hu.

INEPPI…..

Madibidi i magagu-hu entri siha;

ya manádiga para i chininå-hu.

Låo Hågu, Asaina, mungnga chumågu’ giya guåhu;

Hågu ayudu-hu, chaddik mågi ya Un akudi yu’.

INEPPI…..

Pues bai hu pruklåma i na’ån-mu gi taotåo siha;

bai hu tuna Håo gi halum i inetnun:

“Hamyu ni manma’å’ñåo nu i Saina, tina Gui’!

Todu i rasan Jacob, enra Gui’;

todu i famagu’un Israhet ribirensia Gui’!

INEPPI…..

SIGUNDU NA  TINAITAI                                                                            Phil  2, 6-11

Un tinaitai ginin i Kattan San Pablo para i taotåo ‘Philippi’

Todu i tiempu gagaigi i naturåt Yu’us giya Guiya,  låo ti Ha kunsidera na put ginin i

fuetsån-ña parehu Gui’ yan Yu’us.  Inlugåt, Ha basihan maisa Gui’ ya Ha chuli’ i naturåt

un isklåbu, ya mafañågu Gui’ gi pinarehun i taotåo.  Tåotåo na eståo matungo’-ña, ya put

esti na Ha na’humitdi Gui’,  ubidenti Ha aksepta kuntodu i finatai, i finatai gi kilu’us!

Ya put esti,na nina’takkilu’ Gui’ as Yu’us ya nina’i Gui’ ni na’an, ni takkilo’ña ki todu i na’an siha,

kosaki gi na’án Jesus todu tommu u fandimu gi langit, yan gi tanu’,yan gi papa’ i tanu’,                 

yan todu hula’ mapruklåma ginin i glorian Yu’us Tata:  SI JESUKRISTO SAINA GUI’!

            I finu’ i Saina.

IBANGHELIU                                                                       Lk 22, 14—-23, 56 osino 23, 1-49                                                             

Bitsikulu åntis di i ibangheliu             Phil 2, 8-9

Umosgun si Jesus put hita achukka’ asta i finatai ya måtai Gui’ gi kilu’us.

Put ennåo na nina’takkilu’ Gui’ as Yu’us, ya nina’i Gui’ un nå’an na takkilo’ña ki todu i guaha na nå’an siha.

I pinadesin i Saina-ta as Jesukristo sigun i tinigi’ San Lucas

 Anai måttu i ora, matå’chung si Jesus gi lamasa yan i manapostules-ña.  Ya ilek-ña nu siha, “Hagas ha’ malagu’ Yu’ kumånnu’ esti na Påsgua yan hamyu åntis di Hu famadesi.  Bai Hu sangåni hamyu, ti bai Hu kånnu’ esti ta’lu asta ki makumpli gi Rainun Yu’us.”  Pues, Ha chuli’ i kålis, mannå’i gråsia ya ilek-ña, “Chili’ esti ya en fanápatti entri hamyu; sa’ bai Hu sangåni hamyu, na ti bai Hu gimin ni chigu’ i fruta asta ki måttu i Rainun Yu’us.”

Dispues Ha chuli’ i pån ya mannå’i gråsia, Ha ipi’ ya Ha nå’i siha, ilek-ña, “Guiya esti i tataotåo-hu ni para u manå’inñaihun para hamyu.  Che’gui esti para en hahassu Yu’.” Taiguennåo ha’ bidå-ña lokkui’ nu i kålis dispues di mañotchu, ya ilek-ña mientras Ha chocho’gui, “Esti na kålis guiya i nuebu na testamentu gi hagå’-hu, ni para u machuda’ñaihun para hamyu.

“Ya på’gu gaigi guini gi lamasa yan Guåhu i kannai i taotåo ni para u traiduti Yu’.  I Lahin i Taotåo Ha dalalalaki atyu siha i esta manma’apunta na u fanmasusedi nu Guiya, låo matdision para atyu na tåotåo ni put guiya’ na matraiduti Gui’.”

Pues matutuhun manáfaisin entri siha håyi para u fina’tinas ennåo gi entalu’-ñiha.

Kumahulu’ un kuestion i mandisipulu put håyi para u mås må’gas gi entalu’-ñiha.  Låo ilek-ña nu siha, “I manrai siha guini gi tanu’ ma’o’otdin i taotåo-ñiha siha.  Atyu siha i guaha åoturidat-ñiha manma’å’aluk ayudånti.  Låo ti siña na u taiguennåo para hamyu.  Po’lu ya i takkilu’ gi entalu’-miyu u fama’un påtgun, ya i ma’gas u fama’un tentågu’.  Håyi gi magåhit mås takkilu’–atyu i gaigi gi lamasa pat atyu i mañeñetbi ni nengkannu’?  Na ada ti atyu i gaigi gi lamasa?  Låo Guåhu gaigi Yu’ gi entalu’-miyu kumu atyu i sumesetbi hamyu.

“Hamyu atyu i mamfiet nu Guåhu durånti anai matetenta Yu’.  Ya Guåhu bai Hu intrega hamyu ni Rainu ni esta Ha intrega Yu’ si Tatå-hu.  Gi Rainok-ku, siempri mañotchu yan manggimin hamyu gi lamasa-hu ya en fanmatå’chung gi tronu para en hisga i dossi na råsan Israhet.”

Ilek-ña si Jesus, “Simon, Simon!  Hahassu na esta si Satanås ha gågåo Yu’ nu hågu para un tinafyi kalang trigu.  Låo esta manåyuyut Yu’ put hågu kosa ki ti u falingu i hininggem-mu.  Låo hågu debidi un na’famfitmi i hinenggin i mañe’lu-mu siha.”

Ilek-ña si Pedro nu Guiya, “Asaina, listu yu’ para bai hu dalalaki Håo achukka’ para bai hu mapresu pat para bai hu måtai.”

Manoppi si Jesus, “Bai Hu sangåni håo, Pedro, na ti u o’o’ i gåyu på’gu na ha’åni asta ki un puni tres biåhi na un tungu’ Yu’.”

Mamfinaisin siha as Jesus, “Anai Hu na’fanhånåo hamyu para en che’gui una kosa sin pottanmuneda pat maleta osino sandålias, kåo guaha fattan-miyu?”

Manmanoppi siha, “Tåya’ ni håfafa ha’.”

Ilek-ña nu siha, “Pues på’gu, atyu na tåotåo i gai pottanmuneda debidi u kilili; parehu ha’ yan i gai maleta.  Ya i taotåo ni tai sapbli debidi u bendi i saku-ña ya u famåhan unu.  Bai Hu sangåni hamyu ni håfa ileklek-ña i Eskritura, ‘Ha daña’í i distinun i mankriminåt siha ‘, na debidi para u makumpli esti giya Guåhu, sa’ håfa i manmatugi’ para u fanmasusedi nu Guåhu esta hihihut para u fanmakumpli.”

Ilik-ñiha nu Guiya, “Asaina, estigui’ dos såpbli!”

Manoppi Gui’, “Nahung esta.”

Pues humuyung si Jesus ya humånåo guatu, para i Eksu Ulibas, kumu Ha chocho’gui kalang kustumbri ya madalalaki Gui’ ni mandisipulu-ña.  Anai måttu guennåo ilek-ña nu siha, “Fanmanåyuyut ya mungnga manhålum gi tentasion.”

Pues sumuha ginin siha ennåo kåsi na distånsia i un dinaggao åtchu’, ya dumimu påpa’ ya taiguini tinayuyot-ña:  “Tåta, yanggin esti malago’-mu, na’suha esti na kålis ginin Guahu; låo åhi’ ti i malago’-hu sinoki i malago’-mu u macho’gui.”  Finattoigui Gui’ ni un ånghit ginin i langit para u nina’metgut.  Gi piniti-ña manåyuyut yan todu i nina’siñå-ña, ya i masahalom-ña mama’håga’ ni tutuhu’ gi edda’.

Dispues kumahulu’ Gui’ ginin i tinayuyot-ña ya humånåo guatu gi mandisipulu-ña, ya mansinedda’ siha manmamaigu’, nina’fanyayas siha ni pinitin-ñiha.  Ilek-ña nu siha, “Sa’ håfa na manmamaigu’ hamyu?  Fanmakmåta, ya en fanmanåyuyut nuseha en fanhålum gi tentasion.”

Anai trabiha kumuekuentus Ha’ si Jesus måttu un linahyan tåotåo mangkinekenni’ siha ni un tåotåo ni na’ån-ña si Judas, unu gui’ gi Dossi.  Malak guatu gi as Jesus para u toktuk Gui’.  Ilek-ña si Jesus nu guiya, “Judas, kåo para un traiduti i Lahin i Taotåo put un chiku?”

Anai mali’i’ ni mangga’chung Jesus siha håfa para u masusedi, ilik-ñiha, “Asaina, kåo siña in isa i sapbli.”  Unu giya siha humåhnánåo ya ha få’um i tentågu’ i Mås Må’gas Påli’ ya ha utut i agapa’ na talanga-ña.

Ilek-ña si Jesus para u oppi i kuestion-ñiha, “Båsta!”  Dispues Ha patcha i talanga ya Ha na’homlu’ i taotåo.

Låo ilek-ña si Jesus nu atyu siha i manmåttu kontra Guiya–era i manmå’gas mamåli’, i manmå’gas i guatdian i Templu, yan i manåmku’, “Ada kriminåt Yu’ na manmåttu hamyu put Guåhu manma’å’atmas ni sapbli yan galuti?  Anai manhihita kada diha gi Templu tåya’ nai en hatsa i kannai-miyu kontra Guåhu.  Låo estigui’ på’gu i oran-miyu anai manggåganna i hinemhum!”

Ma’aresta ya makonni’ si Jesus ya manhånåo guåtu gi gima’ i Mås Må’gas Påli’, mientras tåtatti si Pedro lachagu’ ha’ na distånsia tåtti.  Dispues di un råtu matotngi i guafi gi talu’ gi kabisera ya manmatå’chung gi uriya, ya si Pedro matå’chung gi entalu’-ñiha.  Lini’i’ gui’ ni unu gi muchåcha ginin i ininan i guafi na matåta’chung.  Dotchun i inatañ-ña i palåo’an, ya ilek-ña, “Sumisiha esti na tåotåo yan si Jesus.”

Ha puni esti ya ilek-ña, “Palåo’an, ti hu tungu’ esti na tåotåo.”

Un råtu ta’lu maloffan guaha ottru lumi’i’ gui’ ya ilek-ña, “Unu håo gi entalu’-ñiha.”

Låo ilek-ña si Pedro, “Åhi’, siñot, ti guåhu!”

Una ora dispues di ennåo guaha ottru kumuentus mås siguru, “Gof siguru na esti na tåotåo sumisiha yan si Jesus, sa’ tåotåo Galileha gui’.”

Manoppi si Pedro, “Amigu, ti hu tungu’ håfa un kekesangan.”

Ennåo mismu na ora anai ha sångan esti, umo’o’ un gåyu.  Ha bira Gui’ i Saina ya Ha atan si Pedro, ya ha hassu si Pedro i finu’ i Saina anai sinangåni gui’, “Åntis di u o’o’ i gayu på’gu na ha’åni siempri tres biåhi esta un puninñaihun Yu’.”  Humuyung ginin ennåo si Pedro ya kumasao sen piniti.

Mientras tåntu i lalåhi siha ni gumuåguatdia si Jesus mabutleleha Gui’ para u fañålik.  Mabendas i matå-ña fine’na, ya mapatmåda Gui’, ya dispues mafaisin Gui’:  “Fama’prufeta fan; ya Un sångan håyi pumatmåda Håo?”  Ya meggai na insuttu masangåni Gui’.

Gi chatanmak manetnun ta’lu i manåmku’, i manmå’gas mamåli’, yan i maneskribas.  Gigun ha’ makonni’ Gui’ guatu gi me’nan i kunsiliu, ilik-ñiha, “Sangåni ham, kåo Hågu i Misihas?”

Manoppi Gui’, “Yanggin Hu sangåni hamyu, ti en henggi Yu’, ya yanggin Hu kuestiona hamyu, ti en eppi Yu’.  Esti ha’ bai Hu sångan:  Desdi på’gu para mo’na, i Lahin i Taotåo u chuli’ i ta’chong-ña gi agapa’ i Nina’siñan Yu’us.”

Pues manchágigu manmamaisin, “Intonsis na ada Lahin Yu’us Håo?”

Manoppi Gui’, “Hamyu sumåsangan ennåo.”

Ilik-ñiha, “Sa’ put håfa na ta nisisita testigu? Ta hunguk esta ginin i pachot-ña mismu.”

(short form begins here)

Pues mangahulu’ interu i linahyan tåotåo ya makonni’ si Jesus guatu gi me’nan Pilato.  Matutuhun i finaila’-ñiha ilik-ñiñiha, “In sedda’ na esti na tåotåo Ha na’kekelachi i nasion, Ha kokontra i ma’apåsin i kontribusion para si Caesar, ya ilelek-ña na Guiya i Misihas, i rai.”

Finaisin Gui’ as Pilato, “Kåo Hågu i rai i ManHudihos?”

Manoppi Gui’, “Hågu sumångan ennåo.”

Ilek-ña si Pilato nu i manmå’gas mamåli’ yan i linahyan tåotåo, “Tåya’ kåosa sinedda’-hu kontra esti na tåotåo.”

Låo ma’insisti ni taotåo, “Ha atburorota i taotåo siha ni fina’na’guen-ña gi todu iya Hudeha, desdi Galileha, atyu nai Ha tutuhun, asta esti mismu na lugåt.”

Anai ha hunguk esti si Pilato mamaisin kåo tåotåo Galileha esti; anai ha tungu’ na gaigi esti na tåotåo gi papa’ i nina’siñan Hirodes, nina’hånåo Gui’ guatu as Hirodes, ni gaigi gui’ lokkui giya Hirusalen guennåo na tiempu.

Nina’sen maguf si Hirodes anai ha li’i’ si Jesus. Åpmam tiempu esta desdiki malagu’ na u li’i’ si Jesus sa’ put i hiningongok-ña siha kuentus, ya ha diseseha na u fanli’i’ milågru. Ha kuestiona si Jesus la’anakku’ ha’ na tiempu, låo tåya’ inippeñ-ña si Jesus.  I manmå’gas mamåli’, yan i maneskribas duru ma’akusa Gui’. Si Hirodes yan i guatdiåñ-ña siha mamattråta yan madispresia Gui’, ya dispues di ennåo matåmpi Gui’ ni un bunitun magågu ya mana’hånåo Gui’ tåtti as Pilato. Si Hirodes yan si Pilato, ni hagas uma’akontra, umamigu guennåo mismu na ha’åni.

Pues ha na’fandañña’ si Pilato i manmå’gas mamåli’, i manmå’gas i taotåo, yan i taotåo siha, ya ilek-ña nu siha, “En kenni’i’ yu’ ni esti na tåotåo mågi guini gi me’nå-hu sa’ put i Ha na’fanatburutåtåo i taotåo siha.  Esta hu eksamina Gui’ gi me’nan-miyu ya tåya’ sinedda’-hu kontra Guiya sigun i finaila’-miyu. Ni si Hirodes tåya’ sinedda’-ña, sa’ estigui’ na ha na’hanågui hit mågi; gof klåru na tåya’ bidå-ña esti na tåotåo na debidi u måtai. Pues bai hu sotta Gui’, dispues di hu fa’nå’gui Gui’ un liksion.” [Gi tiempun guput kustumbreñ-ña si Pilato sumottåyi i taotåo siha un presuneru–måseha håyi malagu’-ñiha.]

Manessalao i linahyan tåotåo, “Na’suha esti na tåotåo; sottåyi ham as Baråbas!” Esti as Barabas mapresu sa’ put manutuhun plaitu gi siudå yan put i mamunu’.

Mangkuinentusi siha ta’lu as Pilato, sa’ put i malagu’ gui’ na u sotta si Jesus.

Låo manessalao tåtti, “Klåba Gui’, klåba Gui’!”

Ilek-ña ta’lu nu siha mina’tres biåhi, “Håfa na tailayi bidå-ña esti na tåotåo? Tåya’ sinedda’-hu giya Guiya na debidi u mapunu’. Pues bai hu såolak Gui’ ya dispues bai hu sotta.”

Låo manessalåo ya madimånda na u maklåba Gui’, ya mumås a’gang i essalao-ñiha ya manlalålálu’. Pues manotdin si Pilato na u macho’gui i minalagu’-ñiha. Ha sotta i ginagao-ñiha, ni mapresu put mumu yan mamunu’, ya mannina’i siha as Jesus para u macho’gui håfa malagu’-ñiha nu Guiya.

Mientras makokonni’ si Jesus huyung, mago’ti si Simon Sirinehu ni kakakalum ginin i lanchu. Mana’uma si Simon ni kilu’us para u kåtga gi tattin Jesus.  Un dångkulun linahyan tåotåo tumattitiyi Gui’, kuntodu famalåo’an ni pumåpampan kurason-ñiha yan mampininiti nu Guiya. Ha bira Gui’ si Jesus ya mansinangåni siha, “Famalåo’an Hirusalen, cha’-miyu fanåtangis put Guåhu.  Fanångis put hamyu yan put i famagu’un-miyu.  Mamamaila’ i tiempu anai siempri u ma’åluk, Mandichosa i ti mamfafañågu, yan i tiyan ni ti chumagi mangåtga, yan i sisu ni ti numá’susu.  Ennåo nai siempri matutuhun masangåni i eksu’ sabåna, ‘Hoksi ham!’ yan i eksu’, ‘Tåmpi ham!’  Yanggin masusedi esti siha gi betdi na halum tånu’, håfa mohun u masusedi gi anglu’?”

Dos na kriminåt makokoni’ yan si Jesus para u fanmaklåba. 

Anai manmåttu gi lugåt ni mafa’nana’an Lugåt Kalabera, maklåba Gui’ guennåo yan kuntodu i dos kriminåt, unu gi agapa’-ña ya i ottru gi akaggueñ-ña. Ilek-ña si Jesus, “Tåta, asi’i siha; ti matungu’ håfa machocho’gui.”  Manmadiga para manmapåttinñaihun i magagu-ña.

 Manotohgi i taotåo siha guennåo mane’ega’, ya i manmå’gas siha manotohgi guennåo ma butleleha Gui’ ilik-ñiñiha, “Ha na’fanlibri i pumalu siha; sotta ya u na’librin maisa Gui’ yanggin Guiya i Misihas ginin as Yu’us, i ma’ayik.”

I sindålu siha lokkui’ mafa’chalik Gui’, mangguaguaguatu giya Guiya para u ma’ufresi ni ma’aksum na binu ilik-ñiñiha, “Yanggin Hågu i Rai i ManHudihos, na’librin maisa Håo.”

Iståba un tinigi’ gi hilu’ i ilu-ña, “Guiya esti i Rai i ManHudihos.”

Unu gi kriminåt ni uma’akalayi’ gi kilu’us chinatfinu’i Gui’, “Na ada ti Hågu i Misihas?  Pues na’libri Håo yan hami.”

Låo linalåtdi gui’ nu i ottru, “Ada tai ma’a’ñao håo as Yu’us, na ada ti un lili’i’ na parehu na sintensia nai manggaigi hit?  Hita, hunggan, ta miresi.  Hita ta apåpasi håfa bidå-ta, låo esti na tåotåo tåya’ båba bidå-ña.”  Dispues ilek-ña, “Jesus, hahassu yu’ yanggin måttu Håo gi Rainom-mu.”

Manoppi si Jesus, “Åmen, bai Hu asigura håo: på’gu na ha’åni u ta hita na dos giya Paradisu.”

Esta hihut talu’åni, ya un hinemhum tumåmpi todu i tanu’ asta i dispues di talu’åni sa’ kinilis i atdao.  Matitik-talu’ i kuttina gi attat.  Umessalåo si Jesus a’gágang ya ilek-ña, “Tåta, gi kannai-mu nai Hu intrega i espiritu-hu.” Dispues di Ha sångan esti måtai.

Ta fandimu

Anai ha li’i’ i ma’gas sindålu håfa masusedi, ha tuna si Yu’us ilelek-ña, “Hunggan magåhit tai’ isao esti na tåotåo.”

Dispues di mali’i’ esti ni linahyan tåotåo ni mandadañña’ guennåo mane’ega’, manhånåo para i gima’-ñiha mapåpampan i kurason-ñiha. Todu i manamigu-ña siha yan i famalåo’an ni u ma’akumpåpaña Gui’ desdi Galileha manotohgi guennåo gi láchagu’ na distånsia manmana’atan.

Iståba guennåo un membru gi Kunsiliu ni na’ån-ña si Jose ginin Arimathea, tunas yan måolik gui’ na tåotåo ni numanangga i finattun i Rainun Yu’us.  Maseha gaigi gui’ gi Kunsiliu ti såsaonåo mama’disision.  Humånåo esti na tåotåo para as Pilato ya ha gågåo gui’ ni tataotåo Jesus.  Ha na’tunuk i tataotåo, ha balutan ni sabanas, ya ha po’lu gi naftan, ni maguadduk gi atchu’, ni tåya’ trabiha nai ma’usa.  Era ha’anin priparasion ennåo, ya esta para u hålum ha’ i Sabaf na ha’åni.

I famalåo’an ni mañisiha ginin Galileha matattitiyi ha’ Gui’.  Mali’i’ i naftan yan håfa taimanu mahafot-ña.  Dispues manhånåo siha para i gima’-ñiha para u mapripåra i mira yan i paopåo.

Maguåtdia i Sabaf kumu ha’anin diskånsu, sigun i tinagu’ i lai.

            I Ibangheliun i Saina.

Related Post

DAMENGGU DISPUES DI PENTEKOSTES SANTISIMA TRINIDÅD

Posted by - May 25, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                   Dt 4, 32-34. 39-40 Un tinaitai ginin i Lepblun ‘Deuteronomy’   Ilek-ña si Moises nu i taotåo siha: …

XXXIV OSINO I UTTIMU NA DAMENGGU GI SAKKAN KRISTO RAI

Posted by - November 26, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Ez 34, 11-12. 15-17 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Ezekiel Taiguini ilek-ña i…

XXV DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - September 22, 2018 0
FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Wis 2:12, 17-20 Un tinaitai ginin i Lepblun Tinemtum Ilik-ñiha i manailayi: Maila’ ya ta…

II DAMENGGUN KUARESMA

Posted by - March 9, 2017 0
FINE’NA NA TINAITAI gn 12, 1-4a Un tinaitai ginin i Lepblun Genesis Ilek-ña i Saina as Abram: “Huyung ya un…