XXI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - August 25, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Is 22, 19-23 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Taiguini ilek-ña i Saina as Shebna, ma’gas i palåsyu: “Bai Hu na’suha håo ginin i che’cho’-mu yan bai Hu hålla håo påpa’ ginin i puestom-mu. Ennåo na ha’åni bai Hu ågang i tentago’-hu as Eliakim, lahin Hilkiah; Bai na’minagågu

Read More

XX DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - August 18, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Is 56, 1. 6-7 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Intonsis ilek-ña i Saina: Dalalaki håfa dinanchi, che’gui håfa tunas; sa’ i satbasion-hu esta ti åpmam måttu, i hustisiåk-ku ti åpmam umannuk. I istrangheru ni mañisiha yan i Saina, ni sumesetbi Gui’, maguaiya i na’an i Saina, ya

Read More

XIX DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - August 12, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                  1 Kgs 19, 9. 11-13 Un tinaitai ginin i primet na Lepblun i Manrai Måttu si Elijah gi liyang giya ‘Horeb’, i sabånan Yu’us, ya ennåo nai sumåga. Dispues ilek-ña i Saina, “Hånåo huyung ya un tohgi gi sabåna gi me’nan i Saina; para u faloffan i Saina.” Un metgut yan

Read More

I TRANSFIGURASION I SAINA

Posted by - August 4, 2017

FINE’NA NA TINAITAI Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Daniel                                       Dn 7, 9-10, 13-14 Mientras si Daniel ha a’atan: Manmahåtsa tronu siha ya i Amku’ humånåo para i tronu-ña. Ma’lak kalang niebi i magagu-ña, ya i gaputilu-ña acha’apaka’ yan magagun låna; Ma’lak kalang finañila’ guåfi i tronu-ña, ya i ruedå-ña mañiñila’ guåfi. Mimilalak

Read More

XVII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - July 29, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                     1 Kgs 3, 5. 7-12 Un tinaitai ginin i fine’na na Lepblun i Manrai Umannuk i Saina gi guinifin Solomon gi puengi. Ilek-ña si Yu’us, “Gågåo Yu’ ni malago’-mu, ya bai Hu nå’i håo.” Manoppi si Solomon: “O Asaina, Yu’os-su, Un na’rai yu’, i tentago’-mu, para bai hu tahgui si tatå-hu

Read More

XVI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - July 22, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                     Wis 12, 13. 16-19 Un tinaitai ginin i Lepblun Tinemtum Tåya’ Yu’us fuera di Hågu ni umadadahi todu, na para Un na’annuk na ti Un kundedena i manmåolik, Sa’ måfattu i hustisia ginin i minetgot-mu; ya put i ma’gas todu i kosas Håo mina’ pasesensia Håo para todu. Sa’ Un na’a’annuk

Read More

XV DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - July 16, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                             Is 55, l0-ll Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Intonsis ilek-ña i Saina: Taimanu ha’ na måfattu ginin i langit i ichan yan i niebi ya ti mabibira siha tåtti astaki marega i tanu’, ha na’måmåolik i edda’ yan meppa’ i tinanum, ha nåna’i i simiyå-ña atyu i

Read More

XIV DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - July 9, 2017

  FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Zec 9, 9-l0 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Zacarias Intonsis, ilek-ña i Saina: Na’maguf håo, O hagan Sion, essalåo kun minaguf, O hagan Hirusalen! Atan ha’ sa’ para u fåttu giya hågu i rai-mu; Guiya un tunas na nana’libri, humitdi Gui’, yan ma’u’udai gi hilu’ un buliku,

Read More

XIII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - July 1, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                                         2 Kgs 4, 8-ll. l4-l6 Un tinaitai ginin i Sigundu na Lepblun i Manrai Un diha måttu si Elisha guatu giya Shunem, anai iståba un palåo’an ni takkilu’ pueston-ña gi entalu’ i taotåo, ya finaisin gui’ para u chotchu i dos. Dispues di ennåo, kada biåhi di maloffan guennåo si

Read More

XII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - June 25, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                    Jer 20, l0-l3 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Jeremiah “Hunggan, hu hunguk i ñangun meggai na tåotåo: “Manna’ma’ñåo gi todu i bånda! Rinunsia! maila’ ya ta rinunsia gui’!” Todu atyu siha i ginin manamigu-hu manmaguf ma’a’atan i linachi-hu. ‘Siña ha’ goddon gi ekkudu; ya siempri manmanggånna hit, ya

Read More