IV DAMENGGUN KUARESMA

Posted by - March 24, 2017

FINE’NA NA TINAITAI 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a Un tinaitai ginin i primet na Lepblun Samuel Ilek-ña i Saina as Samuel: “Na’bula låña i kanghilung, ya un sigi gi hinanåo-mu. Bai Hu tågu’ håo guatu gi as Jesse giya Belen, sa’ esta Hu atyik i rai-hu gi entalu’ i lalahi-ña siha.” Anai manmåttu si

Read More

III DAMENGGUN KUARESMA

Posted by - March 16, 2017

FINE’NA NA TINAITAI  Ex 17, 3-7 Un tinaitai ginin i Lepblun Exodus Gi mina’hun-ñiha, manggonggung i taotåo siha kontra as Moises, ilik-ñiñiha, “Håfa mina’ un konni’ ham huyung ginin iya Ihiptu? Kåo put i para un na’fanmåtai må’hu ham guini yan i famagu’un-måmi yan i ga’-måmi gå’ga’ siha?” Intonsis, si Moises ha essalågui i Saina, “Håfa

Read More

II DAMENGGUN KUARESMA

Posted by - March 9, 2017

FINE’NA NA TINAITAI gn 12, 1-4a Un tinaitai ginin i Lepblun Genesis Ilek-ña i Saina as Abram: “Huyung ya un hånåo ginin i tanu’ i mamparentes-mu yan ginin i gima’ tatå-mu para guatu gi un tånu’ ni para bai Hu fa’nu’i håo. Bai Hu na’huyung ginin hagu un dångkulu na nasion, ya bai Hu bendisi

Read More

I DAMENGGUN KUARESMA

Posted by - March 3, 2017

FINE’NA NA TINAITAI Gn 2, 7-9; 3, 1-7 Un tinaitai ginin i Lepblun Genesis Intonsis i Saina as yu’us Ha chuli’ dididi’ odda’ ginin i tanu’ ya Ha fotma i taotåo ginin ennåo; Ha hagungi ni mannåna’i lina’la’ na hinagung hålum gi gui’eng-ña ya ha tutuhun i taotåo lumå’la’. Pues i Saina as yu’us Ha

Read More

VIII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - February 23, 2017

FINE’NA NA TINAITAI Is 49. 14-15 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Ilek-ña si Sion, “Ha yuti’ yu’ esta i Saina; maleffa esta nu guåhu i Saina.” Kåo siña i nana maleffa ni neni-ña, u tåya’ kariñu-ña para i patgun ni ginin i tiyån-ña? Maseha i nana u maleffa, Guåhu ni nungka

Read More

VII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - February 17, 2017

FINE’NA NA TINAITAI Lev 19. 1-2. 17-18 Un tinaitai ginin i Lepblun Levitico Ilek-ña i Saina as Moises, “Kuentusi interu i kumunidån Israelitas ya un sangåni siha: Na’fañåntus hamyu, sa’ Guåhu i Saina, i Yi’us-miyu, såntus Yu’. “Cha’-miyu pepe’lu gi kurason-miyu chinatli’i’ kontra i che’lun-miyu. Maseha debidi en lalåtdi i prohimun-miyu, cha’-miyu nina’fani’isåo put siha.

Read More

VI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - February 12, 2017

FINE’NA NA TINAITAI Sir 15, 15-20 Un tinaitai ginin i Lepblun Sirach Yanggin malagu’ håo, siña un kumpli i tinagu’ Yu’us siha; fiet håo yanggin un cho’gui i minalago’-ña. Maplånta gi me’nå-mu guåfi yan hånum; istira mo’na i kanai-mu, maseha håfa un atyik. Lina’la’ yan finatai gaigi gi me’nan i taotåo, maseha håfa ha atyik

Read More

V DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - February 3, 2017

FINE’NA NA TINAITAI Is 58, 7-10 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Esti ilek-ña i Saina: Na’fanmañagi i manñålang ni aggun-miyu, na’fanlihing i mañatsaga yan i manai-gima’; Na’fanminagågu i mangesnuda yanggin en li’i’ siha, ya cha’-miyu bibira i tattalu’-miyu kontra i mismu tåotåo-miyu. Pues i kandit-miyu u fanina taiguihi i chatanmak ya i chetnut-miyu u

Read More

IV DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - January 27, 2017

FINE’NA NA TINAITAI Zep 2, 3; 3, 12-13 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Zephaniah Ispiha i Saina, hamyu ni manhumitdi gi tanu’, ni kumukumpli i tinago’-ña siha; Ispiha i hustisia, ispiha i hinimitdi; siña ha’ mana’lihing håo gi ha’ånin i linalålu’ i Saina. Låo bai hu na’sopbla gi entalu’-miyu un gurupun tåotåo

Read More

III DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - January 19, 2017

FINE’NA NA TINAITAI  Is 8, 23-9, 3 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Fine’na i Saina Ha disonra i tanu’ Zebulun yan i tanu’ Napthtali; låo putlus uttimu Ha onra i chalan gi kantun tåsi, i tanu’ gi sanlagu na båndan Hotdån, i Distritun i ti Hudihos siha. Tåya’ minaså’pit, i hinemhum

Read More