UKTÅBAN PÅSGUAN NOCHE BUENA SULEMNIN SÅNTA MARIA, I NANAN YU’US

Posted by - December 29, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Nu 6, 22-27 Un tinaitai ginin i Lepblun Numiru   Ilek-ña i Saina as Moises: “Kuentusi si Aaron yan i lalahi-ña ya un sangåni siha: Taiguini bendisin-miyu ni ManIsraelitas. Sangåni siha: I Saina en fambinendisi yan en fampinilan! I Saina u fanina i matå-ña giya hamyu ya u gai ma’asi’ nu

Read More

SAGRÅDA FAMILIA

Posted by - December 29, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Sir 3, 2-6. 12-14 Un tinaitai ginin i Lepblun Sirach Si Yu’us Ha na’ma’onra i tata entri i famagu’on-ña; Ha aprueba i åoturidåt i nana gi entri i lalahi-ña siha. Guiya ni umonra si tatå-ña ha apåsi i isåo-ña siha; mamomo’lu guinahan riku guiya ni umo’onra si nanå-ña. Guiya ni umonra

Read More

IV DAMENGGUN ADBIENTU

Posted by - December 23, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                      2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Un tinaitai ginin i sigundu na Lepblun Samuel Anai sumåga i Rai as David gi palasyon-ña, ya i Saina nina’libri gui’ ginin i inimigu-ña ginin todu i bånda, ilek-ña nu i prufeta as Nathan, “Estegui’ na sumåsaga yu’ gi un guma’ ni mafa’tinas ginin i

Read More

III DAMENGGUN ADBIENTU

Posted by - December 17, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Is 61, 1-2a. 10-11 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias I espiritun i Saina as Yu’us gaigi giya guåhu, sa’ esta i Saina Ha olius yu’; I Saina Ha na’fåttu yu’ para bai chuli’i na’maguf na nutisia para i manakpapa’, yan para bai na’fan homlu’ i manggai pininiti Para

Read More

II DAMENGGUN ADBIENTU

Posted by - December 9, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Is 40, 1-5. 9-11 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Kunsuela i taotåo-hu, kunsuela siha, ilek-ña i Yi’os-mu. Kuentusi suåbi iya Hirusalen, yan sangåni gui’ na esta nahung pinadesin-ñiha, esta manma’asi’i i isao-ñiha; Magåhit, esta marisibi ginin i kannai i Saina dos buettas put i isao-ñiha siha. Un

Read More

I DAMENGGUN ADBIENTU

Posted by - December 3, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Is 63, 16b-17. 19b; 64: 2-7 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias   Hågu, Asaina, i tatan-måmi, mafa’na’an Håo nana’librin-måmi para todu i tiempu. Håfa na Un sedi ham manabak, O Asaina, ginin i chalån-mu, ya Un na’fanmahettuk i kurason-måmi ya ti manma’åñåo ham esta nu Hågu?

Read More

XXXIV OSINO I UTTIMU NA DAMENGGU GI SAKKAN KRISTO RAI

Posted by - November 26, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Ez 34, 11-12. 15-17 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Ezekiel Taiguini ilek-ña i Saina i Yi’us: Guåhu mismu bai Hu pulan yan bai asisti i ga’-hu kinilu. Taimanu ha’ i pastot ni ha asisisti i ga’-ña kinilu yanggin finakcha’i gui’ gi halum i chinalapun kinilu, taiguennåo ha’ para

Read More

XXXIII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU A

Posted by - November 19, 2017

FINE’NA NA TINAITAI Prv 31, 10-13. 19-20. 30-31   Un Tinaitai Ginin I Lepblun Sinan- Gan Siha Yanggin mañodda’ i taotåo måolik na asagua, baliña ennåo ki i petlas siha. I asaguå-ña låhi ha popo’lu i inanguk- kon-ña giya guiya, ya ni ngai’an nai u popbli.
Mientras ki låla’la’ i palåo’an, ha chocho’gui i manmåolik, åhi’

Read More

XXXII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - November 11, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Wis 6, 12-16 Un tinaitai ginin i Lepblun Tinemtum Låmlam yan ti u maya’ i Tinemtum, yan ti mapput mali’i’ ni atyu siha i gumuaiya gui’, yan ti mapput masodda’ ni atyu siha i umispipiha gui’. Listu ha na’matungu’ gui’ kun tiempu nu atyu siha i umispipiha gui’; atyu i numanangga

Read More

XXXI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - November 4, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Mal 1, 14b-2. 2b. 8-10   Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as ‘Malachi’   Må’gas Yu’ na Rai, ilek-ña i Sainan i ehetsitu siha, ya i na’ån-hu siempri mama’añågui gi entalu’ i nasion siha. Intonsis, mamåli’, esti na månda para hamyu: Yanggin ti en pe’lu gi kurason-miyu, na para

Read More