II DAMENGGUN ADBIENTU

Posted by - December 9, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Bar 5, 1-9 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Baruch  Pula’ i magagu-mu lutu, Hirusalen, yan i pinadesi-mu; ya un minagagu ni mina’lak yan i glorian Yu’us para todu i tiempu: Balutan håo ni magågun hustisia ni ginin as Yu’us, ya un tinihung gi ilu-mu ni muna’a’annuk i glorian

Read More

IMACULADA CONCEPCION

Posted by - December 8, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                   Gn 3, 9-15. 20   Un tinaitai ginin i Lepblun Genesis   Dispues di ha kånnu’ si Adan i tinekcha’ i trongku, inagang gui’ as Yu’us i Saina ya finaisin gui’, “Månggi håo?”  Manoppi si Adan, “Hu hunguk Håo gi hatdin, låo ma’å’ñåo yu’ sa’ sin magågagu yu’, atyu na

Read More

I DAMENGGUN ADBIENTU

Posted by - December 1, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                       Jer 33, 14-16 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Jeremiah  Ilek-ña i Saina, manmamamaila’ i tiempu anai para bai Hu kumpli i prumesa ni hu fa’tinas yan i familian Israhet yan Hudah.  Atyu siha na ha’åni yan tiempu bai Hu na’dokku’ un hustu na sinisu para si David; Guiya

Read More

XXXIV osino I UTTIMU NA DAMENGGU GI SAKKAN KRISTO RAI

Posted by - November 24, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                       Dn 7, 13-14 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Daniel  Mientras ki sisigi ha’ i manna’manman na lini’e’-hu gi pupuengi, manli’i’ yu’ Unu ni parehu yan i Lahin i Taotåo ni mamamaila’, gi hilu’ i mapagåhis i langit; Anai måttu Gui’ guatu gi Un Åmku’ ya maprisenta Gui’ gi

Read More

XXXIII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - November 17, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                       Dn 12, 1-3 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Daniel  Guåhu si Daniel, hu hunguk esti na finu’ i Saina, gi atyu na tiempu: “Atyu na tiempu para u kahulu’ si Miguel, i ma’gas na prinsipi, i guåtdian i taotåo-mu siha; Un tiempu esti i tåya’ parehuña para trinisti, desdi

Read More

XXXII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - November 10, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                       1 Kgs 17, 10-16 Un tinaitai ginin i fine’na na Lepblun i Manrai  I prufeta as Elijah humånåo para Zarephath.  Anai måttu gui’ gi intrådan i siudå, iståba guennao un bi’uda ni ngumangayu; ya ha ågang gui’, “Put fabot chuli’i’ yu’ mågi un pusuelun hånum para bai hu gimin.”  Humånåo i

Read More

XXI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - November 3, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                                  Dt 6, 2-6 Un tinaitai ginin i Lepblun Deuteronomy Ha sangåni si Moises i taotåo siha:  Ma’añågui i Saina, i Yi’us-miyu, yan kimpli i areklamentu yan i tinago’-ña ni hu tåtagu’ hamyu, ya siempri mananåkku’ ha’anin-miyu.  Pues fanekkunguk, hamyu ni ManIsrailitas, yan na’siguru na en kimpli esti siha, kosaki siña manlåhyan

Read More

XXX DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - October 27, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                   Jer 31. 7-9 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Jeremiah  Taiguini ilek-ña i Saina: Fanessalåo put minaguf para si Jacob, saluda i ma’gas i nasion siha; pruklåma i tininan-miyu ya en sangan: Esta Ha na’fanlibri i Saina i taotåo-ña, i mañopbla giya Israhet. Atan ha’, sa’ bai Hu konni’

Read More

XXIX DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - October 21, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Is 53, 10-11 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaiah Låo nina’maguf i Saina anai hineññu’ Gui’ ni pinadesi.   Yanggin Ha nå’inñaihun i lina’lå’-ña para apas i isao, pues siempri mananåkku’ ha’anin-ñiha i famagu’on-ña, ya u makumpli i finu’ i Saina ginin Guiya.   Sa’ put i pinadisi-ña

Read More

XXVIII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - October 13, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Wis 7, 7-11 Un tinaitai ginin i Lepblun Tinemtum  Manåyuyut  yu’, ya manå’i yu’ tiningu’ para bai hu fangumprendi; Manggågåo yu’, ya måttu i espiritun Tinemtum giya guåhu.  Mås ya-hu esti ki pudet yan tronun rai, Ya kalang manaibali i rikesa yanggin manma’akumpåra yan esti, ni ti hu akumpåra esti yan

Read More