XXXIII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU A

Posted by - November 19, 2017

FINE’NA NA TINAITAI Prv 31, 10-13. 19-20. 30-31   Un Tinaitai Ginin I Lepblun Sinan- Gan Siha Yanggin mañodda’ i taotåo måolik na asagua, baliña ennåo ki i petlas siha. I asaguå-ña låhi ha popo’lu i inanguk- kon-ña giya guiya, ya ni ngai’an nai u popbli.
Mientras ki låla’la’ i palåo’an, ha chocho’gui i manmåolik, åhi’

Read More

XXXII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - November 11, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Wis 6, 12-16 Un tinaitai ginin i Lepblun Tinemtum Låmlam yan ti u maya’ i Tinemtum, yan ti mapput mali’i’ ni atyu siha i gumuaiya gui’, yan ti mapput masodda’ ni atyu siha i umispipiha gui’. Listu ha na’matungu’ gui’ kun tiempu nu atyu siha i umispipiha gui’; atyu i numanangga

Read More

XXXI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - November 4, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Mal 1, 14b-2. 2b. 8-10   Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as ‘Malachi’   Må’gas Yu’ na Rai, ilek-ña i Sainan i ehetsitu siha, ya i na’ån-hu siempri mama’añågui gi entalu’ i nasion siha. Intonsis, mamåli’, esti na månda para hamyu: Yanggin ti en pe’lu gi kurason-miyu, na para

Read More

XXX DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - October 28, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Ex 22, 20-26 Un tinaitai ginin i Lepblun Exodus Taiguini ilekña i Saina: “Cha’-miyu mumattrårata osino heheñu’ påpa’ i istrangheru, sa’ ginin un tiempu manistrangheru hamyu gi tanu’ i ManIhipto. Cha’-miyu mumattrårata ni håyi na bi’uda osino i manaisaina na famagu’un. Yanggin siakåsu na en mattråta siha ya ma’ågang Yu’, siguru

Read More

XXIX DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - October 21, 2017

  FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Is 45:1, 4-6 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Taiguini ilek-ña i Saina as Cyrus, guiya ni Ha olius, ni Ha go’ti i agapa’ na kannai-ña, para u gånna i nasion siha gi me’nå-ña, yan para u tågu’ i rai siha gi sitbision-ña, para u fanmababa i

Read More

XXVIII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - October 12, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Is 25, 6-10a Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Guini na sabåna i Sainan i ehetsitu siha para u na’guaha para todu i taotåo un guput ni mansustånsia na nengkannu’ yan måolik na binu, månngi’, sustånsia na nengkannu’ yan i mås gåsgas yan måolik na binu. Guini na

Read More

XXVII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - October 7, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                                   Is 5, 1-7 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Sedi yu’ på’gu ya bai hu kånta put i amigu-hu, i kantan i amigu-hu put i gualo’-ña ubas. Gai gualu’ ubas i amigu-hu un måolik na tånu’ gi kantun i eksu’; Ha guadduk i edda’, ya ha rikohi i

Read More

XXVI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - September 30, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Ez 18, 25-28 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Ezekiel   Taiguini ilek-ña i Saina: Ilik-miyu na, “Ti tunas i bidan i Saina!” Ekkunguk Yu’ på’gu, hamyu ni taotåo Israhet: Kåo i bidå-hu ti tunas, osino, i bidan-miyu ti tunas? Yanggin i tinas na tåotåo ha bira gui’ ginin

Read More

XXV DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - September 24, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                                   Is 55, 6-9 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Ispiha i Saina mientras sisiña ha’ masodda’ Gui’, ågang mientras ki hihihut Gui’. Sedi i tailayi na tåotåo ya u yuti’ñaihun i kustumbren-ña, ya i baba na tåotåo u yuti’ i baba na hinasson-ña; Sedi ya u bira gui’

Read More

XXIV DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - September 16, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Sir 27, 30-28, 7 Un tinaitai ginin i Lepblun Sirach I binibu yan i linalålu’ chatli’i’un na kosas låo i i’isao na tåotåo ha gogoftoktuk esti siha. I mambebengga siempri ha padesi i benggånsan i Saina, sa’ ha hahassu kabålis i isao-ñiha. Asi’i i linachin i prohimu-mu; ya taiguennåo na

Read More