XXIV DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - September 16, 2018

FINE’NA NA TINAITAI Is 50, 4-9a  Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaiah  Si Yu’us i Saina bumaba i talanga-hu para bai fanhunguk.        Ya ti hu kontra, ni ti hu bira yu’ tåtti. Hu nå’i ni tatalo’-hu atyu siha i umañña yu’,        i fasu-hu atyu siha i

Read More

XXIII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - September 8, 2018

FINE’NA NA TINAITAI Is 35, 4-7a  Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaiah Taiguini ilek-ña i Saina: Sangåni atyu siha i manluluhan kurason-ñiha:  Na’fanmetgut hamyu, ya cha’-miyu fanma’å’a’ñao!  Esti Guiya i Yi’us-miyu, måfattu para u na’empas; Måfattu para en fansinatba nu i yini’usan na ayudu-ña.  Pues siempri u fanmababa i matan i mambåtchit,

Read More

XXII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - September 1, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Dt 4, 1-2. 6-8 Un tinaitai ginin i Lepblun Deuteronomy  Ilek-ña si Moises ni taotåo siha: “Hamyu ni ManIsraelitas, på’gu nai en ékkunguk i tinagu’ yan i otdin siha ni hu fa’nå’gui hamyu para en kimpli, kosaki siña hamyu manlå’la’, yan en fanhålum ya en chili’ para iyun-miyu gi tanu’ ni

Read More

XXI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - August 26, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                   Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b Un tinaitai ginin i Lepblun Joshua  Ha na’fanetnun si Joshua todu i rasan Israhet giya Schechem, ya ha ågang todu i manåmku’, i manmå’gas, i hues siha yan i manufisiålis-ñiha.  Anai mamila sigun gi mina’gas-ñiha gi me’nan Yu’us, ha kuentusi si Joshua i taotåo siha:  “Yanggin

Read More

MANA’KAHULU’ SÅNTA MARIA GI LANGIT

Posted by - August 18, 2018

FINE’NA NA TINAITAI Rv 11:19a; 12:1-6a.10ab  Un tinaitai ginin i Lepblun Rebelasion  Mababa i templun Yu’us gi langit, ya mali’i’ i Kahun Kuntråta guihi.      Dispues umannuk un dångkulu yan misteriosu gi langit. Iståba un palåo’an, minagågagu ni atdao ya iståba i pilan gi papa’ i addeng-ña yan kinirorona ilu-ña ni dossi na puti’un.

Read More

XIX DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - August 11, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               1 Kgs 19, 4-8 Un tinaitai ginin i primet na Lepblun i Manrai  Humånåo si Elijah para i disiettu kuentan un diha na pinekkat, astaki måttu gi un trongku ni mafa’nana’an iskoba ya matå’chung gi sampapa’.  Manåyuyut gui’ para u måtai ya taiguini tinayuyot-ña: “Esta o’sun yu’, O Asaina! Konni’ yu’

Read More

XVIII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - August 4, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Ex 16, 2-4. 12-15 Un tinaitai ginin i Lepblun Exodus  Interu i kumunidån i ManIsraelitas manggonggung kontra si Moises yan Aaron.  Ilik-ñiha i ManIsraelitas ni esti i dos, “Manmåolek-ña ha’ hit yanggin manmåtai gi kannai Yu’us giya Ihipto, mientras manmatå’ta’chung hit ya mañotchochu kåtni yan pån ya manhåhaspuk hit.  Låo nåya

Read More

XVII DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - July 28, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               2 Kgs 4, 42-44 Un tinaitai ginin i sigundu na Lepblun i Manrai  Måttu un tåotåo ginin Baal-shalishah ha chulili’i si Elisha, i taotåo Yu’us, benti na pidåsun pån ni mafa’tinas ginin i primet na tinekcha’ sibåda, yan fresku na masotkan mai’is.  Ilek-ña si Elisha, “Nå’i i taotåo siha ya

Read More

XVI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - July 21, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Jer 23, 1-6 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Jeremiah  Ilek-ña i Saina, manmatdisidu i pastot siha ni muna’fanabak yan chumalapun i kinilu gi pastahi-hu.  Intonsis taiguini ilek-ña i Saina, i Yi’us Israhet, kontra i pastoris siha ni uma’atan i taotåo-hu:  Esta en chalapun i kinilu-hu siha yan en

Read More

XV DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - July 14, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                               Am 7, 12-15 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Amos  Si Amaziah (påli’ Bethel) ilek-ña as Amos, “Hågu ni guaguaha lini’e’-mu ritira håo ginin esti, ya un hånåo para i tanu’ Hudah!  Ya atyu nai un gånna nengkanno’-mu gi kada biåhi na mannå’i håo prufesiha, låo nungka ta’lu nai

Read More