I DAMENGGUN KUARESMA

Posted by - February 17, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Gn 9, 8-15 Un tinaitai ginin i Lepblun Genesis Ilek-ña si Yu’us as Noah yan i lalahi-ña siha ni mañisiha: “Atan ha’, sa’ Hu istapblelesi i kuntratå-hu para hamyu yan i tinattin-miyu dispues di hamyu yan kuntodu para i manlåla’la’ na fina’tinas siha ni iståba manhahamyu: todu i påharu siha, yan

Read More

TIEMPUN KUARESMA METKULIS SINISA

Posted by - February 13, 2018

Fine’na na tinaitai J1 2, 12-18 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Joel Ilek-ña i Saina, kuntodu på’gu, bira hamyu tåtti giya Guåhu yan todu i kurason-miyu, manayuyunat, yan mangakasao, yan mampininiti; Titik i kurason-miyu, åhi’ ti i magågun-miyu, ya en bira hamyu tåtti gi Saina, i Yi’us-miyu. Sa’ kariñosu yan yo’asi’ Gui’,

Read More

VI DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - February 11, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Lv 13, 1-2. 44-46 Un tinaitai ginin i Lepblun ‘Leviticus’ Ilek-ña i Saina as Moises yan Aaron, “Yanggin mambula osino umannuk latti’ pat lumåmlam i lassas i taotåo pues debidi u masuspetcha na nasarinu gui’. Ennåo na tåotåo debidi u makonni’ guatu para i pali’ as Aaron, osino guatu gi unu

Read More

V DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - February 3, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Jb 7, 1-4. 6-7 Un tinaitai ginin i Lepblun Job Kumuentus si Job, ilelek-ña: Na ada ti na’o’sun i lina’la’ i taotåo guini gi tanu’? Na ada ti kalang hutnaleru ha’ i lina’lå’-ña? Isklåbu atyu na tåotåo i tumåtanga i nihung, hutnaleru atyu na tåotåo i numanangga i suetdon-ña. Intonsis esta

Read More

IV DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - January 27, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Dt 18, 15-20 Un tinaitai ginin i Lepblun Deuteronomy Ha kuentusi si Moises i taotåo siha, ilelek-ña: “I Saina, i Yi’us-miyu, para u kåhat hulu’ un prufeta parehu yan guåhu ginin i entalu’ i parentis-miyu; guiya para en ekkunguk. Guiya esti mismu atyu i finaisin-miyu ni Saina, i Yi’us-miyu, giya Horeb

Read More

III DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - January 21, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Jon 3, 1-5. 10 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Jonas Måttu i finu’ i Saina gi as Jonas ilelek-ña: “Hånåo para Nineveh, i dangkulu na siudå, ya un anunsia guennåo i nutisia ni para bai Hu sangåni håo.” Ha na’listu gui’ si Jonas ya humånåo para Nineveh, sigun gi

Read More

II DAMENGGU GI UTDINÅRIU NA TIEMPU

Posted by - January 14, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                     I Sam 3, 3b-10, 19 Un tinaitai ginin i primet na Lepblun Samuel Mamaigu’ si Samuel gi templun i Saina anai gaigi i Åtkan Yu’us. I Saina Ha ågang si Samuel ya manoppi, “Estegui’ yu’”. Malågu gui’ guatu as Eli, ya ilek-ña “Estegui’ yu’. Un ågang yu’.” Ilek-ña si Eli, “Ti hu

Read More

EPIFANIA

Posted by - January 6, 2018

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Is 60, 1-6 Un tinaitai ginin i Lepblun i Prufeta as Isaias Kahulu’ gi mina’lak-mu, O Hirusalen! Måttu esta i ininå-mu, i glorian i Saina mani’ina giya hågu. Atan sa’ i hinemhum ha tåmpi i tanu’ ya potput na mapagåhis tumåmpi i taotåo siha; Låo giya hågu na mani’ina i Saina,

Read More

UKTÅBAN PÅSGUAN NOCHE BUENA SULEMNIN SÅNTA MARIA, I NANAN YU’US

Posted by - December 29, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                              Nu 6, 22-27 Un tinaitai ginin i Lepblun Numiru   Ilek-ña i Saina as Moises: “Kuentusi si Aaron yan i lalahi-ña ya un sangåni siha: Taiguini bendisin-miyu ni ManIsraelitas. Sangåni siha: I Saina en fambinendisi yan en fampinilan! I Saina u fanina i matå-ña giya hamyu ya u gai ma’asi’ nu

Read More

SAGRÅDA FAMILIA

Posted by - December 29, 2017

FINE’NA NA TINAITAI                                                                  Sir 3, 2-6. 12-14 Un tinaitai ginin i Lepblun Sirach Si Yu’us Ha na’ma’onra i tata entri i famagu’on-ña; Ha aprueba i åoturidåt i nana gi entri i lalahi-ña siha. Guiya ni umonra si tatå-ña ha apåsi i isåo-ña siha; mamomo’lu guinahan riku guiya ni umo’onra si nanå-ña. Guiya ni umonra

Read More